Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2014

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

 

Документ: Решение (624416)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 18-09-2014
Публикувана: 18-09-2014
Преписка: 00954-2014-0011
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на проект "Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица".

Документ: Решение (624412)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 18-09-2014
Публикувана: 18-09-2014
Преписка: 00954-2014-0010
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на проект "Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица".

Документ: Обявление за обществена поръчка (613243)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 30-06-2014
Публикувана: 30-06-2014
Преписка: 00954-2014-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица", съгласно техническа спецификация и описание предмета на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/08/2014 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (612047)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 27-06-2014
Публикувана: 27-06-2014
Преписка: 00954-2014-0007
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Реконструкция на съществуващ общински път VTR 1161/III – 4004, Горско Ново Село – Златарица/с.Росно – с.Горна Хаджийска от км +0,000 до км 2+809,42 и от км 3+600 до км 8+894,41 (касае се за рехабилитация на път съгласно одобрено проектно предложение).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2014 16:30

Документ: Решение (609558)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 19-06-2014
Преписка: 00954-2014-0006 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: "Доставка на електрическа енергия за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за срок от 24 (двадесет и четири) месеца".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за обществена поръчка (605471)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 27-05-2014
Публикувана: 27-05-2014
Преписка: 00954-2014-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2014 16:00
Документи за участие изтегли от тук!

Документ: Решение (603743)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 15-05-2014
Преписка: 00954-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на съществуващ общински път” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Документ: Обявление за обществена поръчка (590240)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 06-03-2014
Публикувана: 06-03-2014
Преписка: 00954-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път № VTR 3166/VTR1162/ Равново - Дединци"; 2. „Основен ремонт на път № VTR 2180 /І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял – границата на община /Лясковец – Златарица/ - Родина-/ІІІ-4004/"; 3. „Основен ремонт на път № VTR 1161 /ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. „Основен ремонт на път VTR 1160 /ІІІ-4004/ Горско Ново село-Сливовица-/ІІІ-4082/”. 5. „Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 от км. 16+420 до км. 20+350 и път ІІІ-5301 от км. 7+940 до км. 9+414”, съгласно техническа спецификация и описание предмета на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2014 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (586391)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 18-02-2014
Публикувана: 18-02-2014
Преписка: 00954-2014-0002
Процедура: Открита процедура по ЗО
Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2014 16:00


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки