Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Достъп до обществена информация

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2020 г. 27 януари 2021 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2019 г. от 28 февруари 2020 г.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявление за достъп до обществена информация в Община Златарица през 2018г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2017 г.


СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА


Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация


Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Заявление за предоставяне на информация за повторно използване


Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Заявление за достъп до информация

Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.00ч.

  • в Центъра за административно обслужване в Община Златарица;
  • чрез Платформа за достъп до обществена информация;
  • на  е-mail: obshtina@zlataritsa.net;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:

  • преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Златарица

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков

Срок на изпълнение:
До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Банка ЦКБ ЕООД Велико Търново

клон Златарица
IBAN: BG81CECB97908459473000
BIC:
CECBBGSF
код вид плащане: 44 70 00

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки