Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2017 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018 / 2019

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (810727)
Възложител:
Община Златарица
Получен на:
19-10-2017
Номер на поръчката:
00954-2017-0003
Процедура:
Публично състезание
Име:
„Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на Община Златарица”.
Описание:
Настоящата обществена поръчка обхваща услугата по приготвяне и доставка на топъл обяд за нуждите на 100 потребители включени в проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Златарица“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за срок от 25 месеца, считано от 01.12.2017 г. до 31.12.2019 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
09/11/2017 17:00
Особености:
[Финансиране по европейски програми]

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (773689)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 23-02-2017
Номер на поръчката: 00954-2017-0002
Процедура: Публично състезание
Име:
„Изработване на Общ устройствен план на Община Златарица”
Описание: Изпълнителят следва да изпълни следните дейности: Дейност 1 – Изготвяне на Общ устройствен план на Община Златарица, съгласно одобрено задание за изработване на Общ устройствен план на Община Златарица в два етапа, както следва: 1. Етап I – Изработване на предварителен ОУП; 2. Етап II – Изработване на окончателен ОУП. Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на Общия устройствен план на Община Златарица; Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентни органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите, както и Споразумение № РД-02-30-107/13.05.2016 г. между Община Златарица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/03/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (770720)
Възложител
: Община Златарица
Получен на: 03-02-2017
Номер на поръчката: 00954-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица“.
Описание: Обществената поръчка се отнася до изпълнението на строителни и рекултивационни работи по одобрен работен проект за закриване и рекултивация на съществуващо сметище с горен изолационен екран, като втора категория строеж съгласно чл. 137, ал.1, т. 2, б. „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. ДВ бр. 23 от 22.03.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г.).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2017 17:00


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки