Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2018 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (829419)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 09-02-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0001

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“.

Описание: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“, а именно: Обособена позиция № 1: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства, чрез електронни карти за безналично разплащане, пътуващи на и извън територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Обособена позиция № 2: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника, извършващи дейност предимно на територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Приблизителни количества течни горива за 48 месеца общо: дизелово моторно гориво - 68920 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 19160 литра (± 10%), от които за: - Обособена позиция № 1: дизелово моторно гориво - 27400 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 15960 литра (± 10%); - Обособена позиция № 2: дизелово моторно гориво - 41520 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 3200 литра (± 10%). Общата прогнозна стойност на поръчката е 154 964,10 лева без ДДС, от които за: Обособена позиция № 1 – 76068,31 лева без ДДС и за Обособена позиция № 2 – 78895,79 лева без ДДС. Задължително условие за Обособена позиция № 1: Продавачът да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) на територията на цялата страна където може да се зарежда безкасово. Задължително условие за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) бензиностанция или еквивалентна база за зареждане на горива на МПС и техника на територията на община Златарица. Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, както и да използва подизпълнител/и при условията на чл. 66 от ЗОП. Документи, с които се доказват /отнася се за двете обособени позиции/: Списък на бензиностанциите или еквивалентни бази предоставени на Купувача след сключване на борсовия договор. Срок на договора/ите: 48 /четиридесет и осем/ месеца или до достигане на максималната стойност в договора/ите, в зависимост кое от двете събития настъпи първо, считано от датата на подписване на борсовия/те договор/и.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки