Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2018 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (843330)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 20-04-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0004

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на първи и втори етап от технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап", Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап".

Описание: Настоящата процедура на договаряне без предварително обявление е за възлагане на обществена поръчка, която да обезпечи възможността за упражняване на авторски надзор по време на реализирането на строителните дейности на първи и втори етап от Разрешение за строеж № 18/20.09.2016 г. и одобрен технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха”. В предвид факта, че осигуреното финансиране за осъществяване на надзорната функция е с два различни източника – европейско финансиране и общински бюджет процедурата е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап", Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Особености: [Финансиране по европейски програми]

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (833286)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 06-03-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0003

Процедура: Публично състезание

Име: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“

Описание: Поръчката включва изпълнение на предвидените и одобрени дейности свързани с асфалтиране и изграждане на тротоари съгласно одобрения технически проект и Разрешение за строеж №18/20.09.2016г. Предвидените дейности целят да се подобри уличната инфраструктура, чрез асфалтиране на улиците „Албена“, „Иван Вазов“, „Христо Ботев“ и „Минко Радославов“ в гр. Златарица и улици в селата Родина, Калайджии и Д.Шивачево, както и да бъдат изградени и възстановени тротоари в гр.Златарица и с.Д.Шивачево. Предвидените СМР обхващат реконструкция, възстановяване и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и включват: земни, асфалтови и пътни работи, отводняване, пътна маркировка и сигнализация. След изпълнение на проектираните СМР и другите предвидени в проектното предложение дейности се очаква да са рехабилитирани, възстановени и реконструирани 22801,96 кв.м.улици и 7439,65 кв.м.тротоари. Изискванията за изпълнение на СМР, са посочени в Техническа спецификация от документацията на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2018 17:00

Особености: [Финансиране по европейски програми]

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830740)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 19-02-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0002

Процедура: Публично състезание

Име: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“

Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предвидените в одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж СМР с цел възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село. В изпълнение на проектираните СМР се очаква да са рехабилитирани и възстановени 8390,88 кв.м. улици и 7034,27 кв.м. тротоари. Изискванията на Възложителя за изпълнение на СМР, са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, към документацията на обществената поръчка публикувана в профила на купувача. Строително-монтажните работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с приложената техническа документация, изискванията на Възложителя и българското законодателство.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (829419)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 09-02-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0001

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“.

Описание: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“, а именно: Обособена позиция № 1: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства, чрез електронни карти за безналично разплащане, пътуващи на и извън територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Обособена позиция № 2: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника, извършващи дейност предимно на територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Приблизителни количества течни горива за 48 месеца общо: дизелово моторно гориво - 68920 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 19160 литра (± 10%), от които за: - Обособена позиция № 1: дизелово моторно гориво - 27400 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 15960 литра (± 10%); - Обособена позиция № 2: дизелово моторно гориво - 41520 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 3200 литра (± 10%). Общата прогнозна стойност на поръчката е 154 964,10 лева без ДДС, от които за: Обособена позиция № 1 – 76068,31 лева без ДДС и за Обособена позиция № 2 – 78895,79 лева без ДДС. Задължително условие за Обособена позиция № 1: Продавачът да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) на територията на цялата страна където може да се зарежда безкасово. Задължително условие за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) бензиностанция или еквивалентна база за зареждане на горива на МПС и техника на територията на община Златарица. Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, както и да използва подизпълнител/и при условията на чл. 66 от ЗОП. Документи, с които се доказват /отнася се за двете обособени позиции/: Списък на бензиностанциите или еквивалентни бази предоставени на Купувача след сключване на борсовия договор. Срок на договора/ите: 48 /четиридесет и осем/ месеца или до достигане на максималната стойност в договора/ите, в зависимост кое от двете събития настъпи първо, считано от датата на подписване на борсовия/те договор/и.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки