Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2019 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018 / 2019

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (943804)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 08-11-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0007
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на гориво за отопление /пелети/ за нуждите на Община Златарица за отоплителен сезон 2019 - 2020 г.
Описание: Доставка на гориво за отопление /пелети/ - 110 тона за нуждите на Община Златарица за отоплителен сезон 2019 - 2020 г., като всяка доставка се определя според нуждите на Възложителя. количествата са ориентировъчни и Общината не се ангажира да ги усвои изцяло.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

 

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (930484)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 28-08-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0006
Процедура: Пряко договаряне
Име:
Описание:
Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка, която да обезпечи възможността за упражняване на авторски надзор по време на реализирането на строителните дейности в изпълнение на технически проект: „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица“, по проектна част „Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Златарица - Втори етап”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916684)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 14-06-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап”.
Описание: Предметът на настоящата поръчка е „СМР по проект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап”. Изпълнителят ще изпълнява строително-монтажни работи въз основа на одобрен инвестиционен проект във фаза „работен проект" за рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Златарица, като четвърта група, трета категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Предвидена е подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, която в момента е изградена от азбестоциментови тръби с дългогодишна експлоатация. Ще се извърши рехабилитация на 4663,80 линейни метра водопроводна мрежа с нови тръби полиетилен висока плътност PE-HD PE100 PN 10, диаметри съгласно работния проект и количествена сметка по клонове.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2019 17:00

 

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (898147)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Община Златарица“
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени, определени от КЕВР за обекти общинска собственост на територията на община Златарица. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, която ще се доставя за срок от 24 месеца е 1400 MWh и не обвързва Възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество. Договорът ще се сключи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898050)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име:
Описание:
Настоящата обществена поръчка обхваща услугата по проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството, както следва: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ на ПСОВ на гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор. 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2019 17:00

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895044)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име:
Описание: Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/03/2019 17:00

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894430)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 14-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Детски градини, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания, Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица
Описание:
Услугата по приготвяне и доставяне на готова храна, до крайни потребители, както следва: ДГ „Славейче“ гр.Златарица – 37 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Пролет“ с. Родина -15 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Слънце“ с. Горско Ново село - 15 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Детелина“ с. Средно село - 9 деца на възраст от 3 до 7 г., Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", гр. Златарица – 15 потребители на възраст от 3 до 18 г. Дом за стари хора „Донка Паприкова“ гр. Златарица – 26 потребители, Домашен социален патронаж гр. Златарица – 10 потребители.Към момента на приготвяне и доставяне на готовата храна участниците следва да прилагат всички актуални приложими нормативни изисквания, действащи в РБългария, както и актуално утвърдени и приложими: Рецептурник за диетично хранене, Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене, Сборници, рецепти и ръководства за здравословно хранене на деца от 3 до 7 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2019 17:00


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки