Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2018 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (869297)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 25-09-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0007

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на водопроводна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап“

Описание: Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка, която да обезпечи възможността за упражняване на авторски надзор по време на реализирането на строителните дейности в изпълнение на технически проект: „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица“, по проектна част „Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Златарица”.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2018 г.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (853202)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 22-06-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0006

Процедура: Публично състезание

Име: "Текущ и основен ремонт на улици в населените места и общински пътища на територията на община Златарица".

Описание: Обществената поръчка включва следните СМР: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на уличните и пътни настилки;полагане на нов износващ пласт на покритието /пренастилане/ на трошено-каменни, асфалтови,бетонови и тротоарни настилки;профилиране на пътни банкети;укрепване на насипи и откоси;провеждане на оздравителни дейности и възстановителни работи по конструкцията на уличните и пътни съоръжения; почистване на уличното и платно и ремонт на отделни разрушения;отстраняване на отделни деформации; ремонт и запълване на фуги;коригиране и изместване на съществуващата пътна/улична ос в отделни участъци с лоша ситуация, нивелета или видимост; усилване и/или уширяване на пътната/ улична настилка с подмяна на отделните й конструктивни пластове, оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви; доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти;извършване на изпитвания и лабораторни изследвания;отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (851637)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 14-06-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0005

Процедура: Публично състезание

Име: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап“

Описание: Предметът на настоящата поръчка е „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап”. Изпълнителят ще изпълнява строително-монтажни работи въз основа на одобрен инвестиционен проект във фаза „работен проект" за рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Златарица, като четвърта група, трета категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Предвидена е подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, която в момента е изградена от азбестоциментови тръби с дългогодишна експлоатация. Ще се извърши рехабилитация на 6384 линейни метра водопроводна мрежа с нови тръби полиетилен висока плътност PE-HD PE100 PN 10, диаметри съгласно работния проект и количествена сметка по клонове.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (843330)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 20-04-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0004

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на първи и втори етап от технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап", Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап".

Описание: Настоящата процедура на договаряне без предварително обявление е за възлагане на обществена поръчка, която да обезпечи възможността за упражняване на авторски надзор по време на реализирането на строителните дейности на първи и втори етап от Разрешение за строеж № 18/20.09.2016 г. и одобрен технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха”. В предвид факта, че осигуреното финансиране за осъществяване на надзорната функция е с два различни източника – европейско финансиране и общински бюджет процедурата е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап", Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Особености: [Финансиране по европейски програми]

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (833286)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 06-03-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0003

Процедура: Публично състезание

Име: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“

Описание: Поръчката включва изпълнение на предвидените и одобрени дейности свързани с асфалтиране и изграждане на тротоари съгласно одобрения технически проект и Разрешение за строеж №18/20.09.2016г. Предвидените дейности целят да се подобри уличната инфраструктура, чрез асфалтиране на улиците „Албена“, „Иван Вазов“, „Христо Ботев“ и „Минко Радославов“ в гр. Златарица и улици в селата Родина, Калайджии и Д.Шивачево, както и да бъдат изградени и възстановени тротоари в гр.Златарица и с.Д.Шивачево. Предвидените СМР обхващат реконструкция, възстановяване и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и включват: земни, асфалтови и пътни работи, отводняване, пътна маркировка и сигнализация. След изпълнение на проектираните СМР и другите предвидени в проектното предложение дейности се очаква да са рехабилитирани, възстановени и реконструирани 22801,96 кв.м.улици и 7439,65 кв.м.тротоари. Изискванията за изпълнение на СМР, са посочени в Техническа спецификация от документацията на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2018 17:00

Особености: [Финансиране по европейски програми]

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830740)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 19-02-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0002

Процедура: Публично състезание

Име: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“

Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предвидените в одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж СМР с цел възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село. В изпълнение на проектираните СМР се очаква да са рехабилитирани и възстановени 8390,88 кв.м. улици и 7034,27 кв.м. тротоари. Изискванията на Възложителя за изпълнение на СМР, са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, към документацията на обществената поръчка публикувана в профила на купувача. Строително-монтажните работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с приложената техническа документация, изискванията на Възложителя и българското законодателство.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (829419)

Възложител: Община Златарица

Получен на: 09-02-2018

Номер на поръчката: 00954-2018-0001

Процедура: Пряко договаряне

Име: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“.

Описание: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица по две обособени позиции“, а именно: Обособена позиция № 1: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства, чрез електронни карти за безналично разплащане, пътуващи на и извън територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Обособена позиция № 2: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства и техника, извършващи дейност предимно на територията на община Златарица, за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца за нуждите на Община Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности““. Приблизителни количества течни горива за 48 месеца общо: дизелово моторно гориво - 68920 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 19160 литра (± 10%), от които за: - Обособена позиция № 1: дизелово моторно гориво - 27400 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 15960 литра (± 10%); - Обособена позиция № 2: дизелово моторно гориво - 41520 литра (± 10%) и безоловен бензин А 95Н - 3200 литра (± 10%). Общата прогнозна стойност на поръчката е 154 964,10 лева без ДДС, от които за: Обособена позиция № 1 – 76068,31 лева без ДДС и за Обособена позиция № 2 – 78895,79 лева без ДДС. Задължително условие за Обособена позиция № 1: Продавачът да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) на територията на цялата страна където може да се зарежда безкасово. Задължително условие за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) бензиностанция или еквивалентна база за зареждане на горива на МПС и техника на територията на община Златарица. Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, както и да използва подизпълнител/и при условията на чл. 66 от ЗОП. Документи, с които се доказват /отнася се за двете обособени позиции/: Списък на бензиностанциите или еквивалентни бази предоставени на Купувача след сключване на борсовия договор. Срок на договора/ите: 48 /четиридесет и осем/ месеца или до достигане на максималната стойност в договора/ите, в зависимост кое от двете събития настъпи първо, считано от датата на подписване на борсовия/те договор/и.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки