Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018 / 2019

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (752524)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 10-10-2016
Преписка: 00954-2016-0006
Процедура: Публично състезание
Име: "Доставка на прикачен инвентар за просветляване, косене и поддържане на пътни банкети и пътна мрежа за нуждите на Община Златарица"
Описание: Изпълнителят следва да достави прикачен инвентар за просветляване, косене и поддържане на пътни банкети и пътна мрежа – мулчер/шредер за нуждите на Община Златарица, съвместим към закупения вече от Община Златарица комбиниран багер- товарач JCB 3CX AEC. Изпълнителят трябва да изпълни доставката до град Златарица, ул. Стефан Попстоянов №22 и да проведе обучение и демонстрация за употребата му.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/11/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (747388)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 31-08-2016
Преписка: 00954-2016-0005
Процедура: Публично състезание
Име: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за ниско напрежение
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (746453)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 25-08-2016
Преписка: 00954-2016-0004
Процедура: Публично състезание
Име: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица“
Описание: Изпълнителят на услугата следва да изготви инвестиционни проекти за водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица във фаза "работни" в две самостоятелни проекта Част I: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Златарица“ и част II: „Изграждане на канализационна мрежа на град Златарица“. Основната цел на настоящата процедура е да бъде избран/и независим/и изпълнител/и, притежаващ професионална квалификация и практически опит в проектирането, на когото Община Златарица да възложи изпълнение на проектирането на приблизително 12 478 м водопроводна, 12 048 м канализационна мрежа на град Златарица, както и да бъде оказана експертна проектантска помощ в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Работният проект трябва да отговоря на изискваният на ЗУТ и законодателството в областта на инвестиционното проектиране. За проектна част „Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Златарица“ на основание чл.114 от ЗОП договорът е под условие, че Възложителят ще осигури финансиране за същата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (740893)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-07-2016
Преписка: 00954-2016-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци генерирани на територията на община Златарица и поддържане чистотата на територии за обществено ползване в град Златарица“
Описание: Изпълнителят на услугата следва да събира и транспортира твърди битови отпадъци включени в организираното сметосъбиране на територията на Община Златарица и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в град Златарица, за срок от 24 месеца. Изпълнителят следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации /национални стандарти/, български технически одобрени такива или еквивалентни, съгласно действащото законодателство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2016 17:00


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки