Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Справка за банкови сметки и видове плащания

банкова сметка след IBAN

код за вид плащане

BIC

Наименование на БИН

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 14 00

CECBBGSF

Окончателен годишен /патентен/ данък

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 21 00

CECBBGSF

Данък в-у недвижим имот

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 22 00

CECBBGSF

Данък в-у наследствата

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 23 00

CECBBGSF

Данък в-у превозните средства

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 24 00

CECBBGSF

Такса битови отпадъци

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 25 00

CECBBGSF

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 28 00

CECBBGSF

Туристически данък

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 34 00

CECBBGSF

Други данъци

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 40 00

CECBBGSF

Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 41 00

CECBBGSF

Приходи от наеми на имущество

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 42 00

CECBBGSF

Приходи от наем на земя

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 80 01

CECBBGSF

Такса за технически услуги

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 80 07

CECBBGSF

Такси за административни услуги

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 80 13

CECBBGSF

Такси за притежаване на куче

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 80 90

CECBBGSF

Други общински такси

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 55 00

CECBBGSF

Приходи от продажба на дълготрайни материални активи

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 56 00

CECBBGSF

Приходи от продажба на земя

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 57 00

CECBBGSF

Приходи от концесии

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 51 00

CECBBGSF

Дарения, помощи и др. получени суми от страната

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 52 00

CECBBGSF

Дарения, помощи и др. получени суми от чужбина

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 59 00

CECBBGSF

Приходи от продажба на нематериални активи

BG81 CECB 9790 8459 473000

44 70 00

CECBBGSF

Други неданъчни приходи

BG81CECB9790 8459 473000

44 80 11

CECBBGSF

Tакса гробно място и номер на парцела

BG 68 CECB97903359473000

 

CECBBGSF

Набирателна сметка

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки