Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016


02.12.2014 г.

Заповед
№ 1094/09.12.2014г.

Проект за Частично изменение на подробен устройствен план - ПР, ПЗ в обхват на поземлени имоти № 1361, 1362, за който са отреден ІІ-1362 и ІІІ-1361 в кв. 82 по действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, Община Златарица. Цялата заповед отвори от тук!


02.12.2014 г.

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД № 1042/01.12.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 40, ал. 1, т. 5 и чл. 53, т. 2 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ във връзка с решение № 517/21.03.2014 г. на ОбС Златарица
Н А Р Е Ж Д А М:

         1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година, на поземлени имоти, собственост на община Златарица, представляващи  земеделски земи с начин на трайно ползване ниви, находящи се в землищата на с. Сливовица, с. Родина и гр. Златарица, а именно:
Цялата заповед отвори от тук!


26.11.2014 г.

Препис от Заповед №1023/25.11.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение № 517/21.03.2014 г. на Общински съвет Златарица, и Заповед №1022/25.11.2014 г. на кмета но община Златарица.

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 година, за срок от 7 /седем/ стопански години, а именно:
Цялата заповед отвори от тук!


26.11.2014 г.

П Р Е П И С НА
З А П О В Е Д

1008
гр.Златарица, 24.11.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г. и заповед №  1007/24.11.2014 г. на кмета на община Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, а именно:
Цялата заповед отвори от тук!


25.11.2014 г.

Заповед
№ 982/18.11.2014г.

за проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, общ. Златарица в обхват на част от кв. 65 и кв. 66. Цялата заповед отвори от тук!


20.11.2014 г.

З А П О В Е Д
№ 954
гр.Златарица, 14.11.2014 г

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 305/27.02.2013 г., 354/31.05.2013 г., 357/31.05.2013 г., 369/28.06.2013 г., 452/29.11.2013 г., 455/29.11.2013 г., 523/21.03.2014 г., 547/22.04.2014 г., 565/28.05.2014 г., 624/26.09.2014 г., 625/26.09.2014 г., 645/30.10.2014 г., 646/30.10.2014 г. и заповед № 952/14.11.2014 г. на кмета на община Златарица ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост. Цялата заповед може да отворите от тук!


18.11.2014 г.

Информация за изготвения проект на бюджет 2015 г. на община Златарица.

Проект на бюджет 2015 г. община Златарица.


18.11.2014 г.

П О К А Н А

На 29.11.2014г./събота/ от 10:30ч. Община Златарица организира празника Ден на народните храни и празник на туршиите и ракиите. За да стане празника още по-интересен и разнообразен Ви каним да участвате в Конкурса за най-вкусна туршия и Конкурс за люта ракия.
Мероприятието ще се проведе в местността „Черничките” в град Златарица с участието на Златаришката духова музика – оркестър „Репортери”.
Цялата програма може да отворите от тук.


18.11.2014 г.

П О К А Н А

На 24 ноември 2014г. се навършват 137 години от Освобождението на град Златарица от турско робство. Във връзка с това община Златарица ще отбележи честване за Освобождението на града от 10:30 часа на 24.11.2014г. (понеделник).
Програма на мероприятието може да отворите от тук.


14.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златарица уведомява, че на 28.11.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала /стая № 19/ на ет. 3, в сградата на Общинска администрация Златарица ще се проведе заседание на комисията за отваряне на пликовете с надпис "Предложение" и "Обвързващо предложение" от подадената оферта с рег. № СА-05-05-6468/07.11.2014 г. на "НИКИ НИКОЛОВ 94-ВТ" ЕООД, гр. Велико Търново за участие в процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ язовир „Кандиловец“, с ид. № 30962.702.1, в м. „Кандиловец“, гр. Златарица, с площ 93.151 дка, номер по предходен план: 000138, с граници и съседи: имоти №№ 30962.702.3, 30962.702.5, 30962.702.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, актуван с акт за публична общинска собственост № 1/15.11.1998г.

ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧАНЕВ /п/
Председател на комисият,
съгласно з-д № 812/03.10.2014 г.

НД


14.11.2014 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА,

Покана за обществено обсъждане на проект на Бюджет 2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Златарица Пенчо Чанев
КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проект за бюджет 2015 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 28.11.2014 г. (петък) от 10.00 часа в Малкия салон на Читалище „Развитие – 1885” в гр. Златарица.

Проектът на бюджет 2015 г. и информацията за неговото съставяне са качени на официалния сайт на Община Златарица www.zlataritsa.net, меню „Бюджет” и меню „Обяви”.


06.11.2014 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
съобщава, че на основание Заповед за допускане № 845/14.10.2014г.
и в изпълнение разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 и т.2
във връзка с чл.208 от Закона за устройство на територията,
при прилагане разпоредбите на пар.8 от ПР на ЗУТ е изработен проект:

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план-ПР, ПЗ на гр. Златарица, общ. Златарица в обхват поземлени имоти № 1361, 1362 за който са отреден ІІ-1362 и ІІІ-1361 в кв. 82 по действащия Подоробен устройствен план на гр. Златарица, общ. Златарица.


06.11.2014 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Списък на допуснатите кандидати до конкурса
за 1щ. бр. за длъжностт „Секретар” в община Златарица


15.10.2014 г.

ОБЯВА

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА На основание чл.14, ал.1 от НПКДС
във връзка с чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 1 и от НПКДС
и Заповед № 844/14.10.2014г. на Кмета на община Златарица.
Обявява конкурс за длъжността „Секретар” в община Златарица при следните условия:


14.10.2014 г.

Заповед
№ 841/10.10.2014г.

за обект: "Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица" за право на прокарване на водопровод през поземлени имоти собственост на Община Златарица.


08.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заповеди регистри и карти по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2014/2015 година.: Дединци, Горско Ново село, Росно, Сливовица, Златарица


07.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за концесиите

         Община Златарица уведомява, че на 06.10.2014 г. в електронната страница на „Държавен вестник“, в раздел „Концесии“ са обнародвани 6 /шест/ на брой концесии за услуга върху язовири публична общинска собственост, публикувани  с № № 1, 2, 3, 4, 5,  и 6 от същата дата, а именно:
1.1. концесия № 1/06.10.2014 г. за услуга върху обект: Язовир „Влашки дол“, с ид. № 30962.711.1, в м. „Влашки дол“, гр. Златарица, с площ 94.941 дка, номер по предходен план: 000570, с граници и съседи: имоти №№ 30962.593.4, 30962.860.2, 30962.593.6, 30962.62.24, 30962.63.58, 30962.63.52, 30962.63.60, 30962.63.2, 30962.64.18, 30962.711.2, 30962.881.36, 30962.881.31, 30962.881.31, 30962.881.35, 30962.553.1, 30962.881.38, 30962.881.34, 30962.881.33, 30962.711.4, 30962.711.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, актуван с акт за публична общинска собственост № 6/12.05.1999 г.;
1.2. концесия № 2/06.10.2014 г. за услуга върху обект: Язовир „Таралъка“, с № 000068, в землището на с. Росно, общ. Златарица, с площ 10.011 дка, с граници и съседи: имоти №№ 000069, 000067, 000061, актуван с акт за публична общинска собственост № 5/27.10.1998 г.;
1.3. концесия № 3/06.10.2014 г. за услуга върху обект: Язовир „Родина – 2“, с № 000028, в землището на с. Родина, общ. Златарица, с площ 22.488 дка, с граници и съседи: имоти №№ 021068, 000026, 000016, 020093, 000029, актуван с акт за публична общинска собственост № 4/15.11.1998 г.;
1.4. концесия № 4/06.10.2014 г. за услуга върху обект: Язовир „Горско Ново село“, с ид. № 17213.102.37, с. Горско Ново село, общ. Златарица, с площ 54.245 дка, номер по предходен план: 000307, с граници и съседи: имоти №№ 17213.102.36, 17213.47.20, 17213.47.19, 17213.45.31, 17213.102.38, 17213.42.1, 17213.102.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Ново село, актуван с акт за публична общинска собственост № 2/15.11.1998 г.;
1.5. концесия № 5/06.10.2014 г. за услуга върху обект: Язовир „Родина – 1“, с № 000048, в землището на с. Родина, общ. Златарица, с площ 19.758 дка, с граници и съседи: имоти №№ 000033, 010142, 010141, 010193, 010144, актуван с акт за публична общинска собственост № 3/15.11.1998 г.;
1.6. концесия № 6/06.10.2014 г.за услуга върху обект: Язовир „Кандиловец“, с ид. № 30962.702.1, в м. „Кандиловец“, гр. Златарица, с площ 93.151 дка, номер по предходен план: 000138, с граници и съседи: имоти №№ 30962.702.3, 30962.702.5, 30962.702.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, актуван с акт за публична общинска собственост № 1/15.11.1998 г..

ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на община Златарица

НД/

Документи за участие за:
Язовир „Влашки дол“ в землището на гр. Златарица,
Язовир „Таралъка“ в землището на с. Росно,
Язовир „Родина – 2“ в землището на с. Родина,
Язовир „Горско Ново село“ в землището на с. Горско Ново село,
Язовир „Родина – 1“ в землището на с. Родина,
обект: Язовир „Кандиловец“ в м. „Кандиловец“, гр. Златарица.


30.09.2014 г.

Обявление
790/30.09.2014г.

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план-ПР, ПЗ на гр.Златарица, общ. Златарица в обхват на поземлени имоти №955 и 956, за който са отреден УПИ VI-956, кв.72 и 72А по действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица, Общ. Златарица.
-отвори от тук


Заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ

Заповеди за следните землища:
с. Горско ново село-2011;
гр. Златарица 2011;
с. Родина-2011;
с. Росно-2011;
с.Сливовица-2011


29.08.2014 г.

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД
№ 693
гр.Златарица, 27.08.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 60, ал. 1, ал. 2, чл. 75, чл. 106 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 305/27.02.2013 г., 354/31.05.2013 г., 357/31.05.2013 г., 369/28.06.2013 г., 371/28.06.2013 г., 393/26.07.2013 г., 451/29.11.2013 г., 452/29.11.2013 г., 455/29.11.2013 г., 523/21.03.2014 г., 547/22.04.2014 г., 565/28.05.2014 г., 594/25.07.2014 г. и 593/25.07.2014 г., и заповед №  г. на кмета на община 692/27.08.2014 г. Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, а именно:
- отвори от тук


21.08.2014 г.

Обявление
№678/20.08.2014г.

Изработен е проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР на Златарица, община Златарица в обхват на част от кв. 65 и кв. 66.
- отвори от тук


21.08.2014 г.

Обявление
№677/20.08.2014г.

Изработен е проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР на с. Разсоха, община Златарица в обхват на поземлен имот 61830.59.9
- отвори от тук


15.08.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Общински съвет - Златарица постъпи писмо с изх.№ 1809/14.08.2014 г. от Апелативен съд гр.Велико Търново, с което се предлага да се открие процедура по изготвяне на предложения, в срок до 15.11.2014 г., за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, за мандат от 5 години. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията, визирани в чл.67 от Закона за съдебната власт:
- да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебни заседатели;
- да се ползват с добро име в обществото;
- да не са осъждани за умишлени престъпления, независимо от реабилитацията.
Желателно е да са с педагогическа квалификация.
До 29.10.2014 г. кандидатите за съдебни заседатели да подадат писмено съгласие до Общински съвет Златарица.


13.08.2014 г

УВЕДОМЛЕНИЕ

за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допусна,ане № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на съществуващ общински път” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
- отвори от тук


13.08.2014 г

УВЕДОМЛЕНИЕ


за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица”.
- отвори от тук


13.08.2014 г

ЗАПОВЕД
№ 660
гр.Златарица 12.08.2014г.

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план-ПР и ПЗ на с.Разсоха, общ.Златарица в обхват на позмелени имоти 61830.57.2, с които съгласно основанието на чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ се променя начина на трайно ползване съгласно представения проект от НТП "за друг производствен складов обект".
- отвори от тук !


06.08.2014 г.

ЗАПОВЕД
№-14-115
гр.Велико Търново, 04.08.2014г.

на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново
- отвори от тук!


06.08.2014 г.

Обявление
№638/05.08.2014г.

  Община Златарица съобщава, че на основание становище № 11-ЧИ-ПУП-ПР-2014/20.05.2014г. и Заповед за допускане № 349/20.05.2014г. и в изпълнение на разпоредбите на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е изработен проект за !астично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, общ. Златарица в обхват на поземлени имоти 30962.109.15 и 30962.109.32, с който съгласно основанието на чл.124а, ал.2, т.6 от ЗУТ границите им да се променят.
-отвори от тук!


16.07.2014 г.

Обявление
№ 596/15.07.2014г.

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с.Разсоха, общ. Златарица в обхват на поземлени имоти 61830.57.2, с който границите да се промени начина на трайно ползване съгласно скицата-проект.
отоври от тук !


11.07.2014 г.

З А П О В Е Д
№ 575
гр.Златарица, 10.07.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 60, ал. 1, ал. 2, чл. 75, чл. 106 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 305/27.02.2013 г., 354/31.05.2013 г., 357/31.05.2013 г., 369/28.06.2013 г., 371/28.06.2013 г., 393/26.07.2013 г., 451/29.11.2013 г., 452/29.11.2013 г., 455/29.11.2013 г., 497/31.01.2014 г., 517/21.03.2014 г., 519/21.03.2014 г., 546/22.04.2014 г., 547/22.04.2014 г., 566/28.05.2014 г., 576/27.06.2014 г., 577/27.06.2014 г., заповед № 552/09.07.2014 г. на кмета на община Златарица
- отоври от тук !


02.07.2014 г.

Заповед
500/02.07.2014г.

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. калайджии, общ. Златарица в обхват на п.и. 35273.300.32, съгласно КК и КР на с. Калайджии, с който съгласно основанието на чл. 134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, да се променят границите на имота, при спазване на действащата нормативна уредба по устройството на територията, Наредба 7/2003 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. П.И. ид. 35273.300.141 - с площ 542 кв.м. П.И. ид. 35273.300.142 - с площ 556 кв.
- отвори от тук!

 


02.07.2014 г

Заповед
499/02.07.2014г.

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Родина, Общ. Златарица в обхват на регулирани поземлени имоти УПИ І - 374 и УПИ VІІІ - 374, кв. 80, да се променят границите им, като се обособят следните УПИ:
УПИ І - 374 - 771 кв.м. в т.ч. 24 кв.м. предаваема част; УПИ VІІІ-374 - 3840 кв.м. в т.ч. 331 кв.м. предаваема част; Закриване на част от улица с о.т. № 277-278-280.
- отвори от тук!


10.06.2014г.

Обявление
398/03.06.2014г.

ЧИ на действащия ПУП на с. Родина, Община Златарица в обхват на УПИ І-250, ІІ-251, ІІІ-254 в кв.38, УПИ І-248, ІV - 252 кв.37.
- отвори от тук!


10.06.2014г.

Заповед
396/03.06.2014г.

Проект за ЧИ на ПУП на с. Горско Ново село в обхват на поземлени имоти 17213.53.29
- отвори от тук!


10.06.2014г.

Заповед
395/03.06.2014г.

Проект за ЧИ на ПУП в обхват на УПИ за стопански двор в кв. 5 на с. Чешма
- отвори от тук!


10.06.2014г.

Заповед
394/03.06.2014г.

Проект за ЧИ на ПУП за разделяне на имот № 62877.0.107 по КВС на с. Родина
- отвори от тук!


10.06.2014г.

Заповед
393/03.06.2014г.

Проект за ЧИ на ПУП за разделяне на УПИ І - за спортен комплекс, кв. 118
- отвори от тук!


13.05.2014г.

Обявление
№ 305/13.05.2014г.

Проектът предвижда разделяне на имот № 62877.0.107 по КВС на с.Родина на два имота и продължаване на полски път.
- отвори от тук!


13.05.2014г.

Обявление
№ 304/13.05.2014г.

Проектът предвижда Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, във връзка с констатирана грешка в действащата кадастрална карта на гр. Златарица. за части от кв. 131,131а, 132, 133по представена скица предложение.
- отвори от тук!


13.05.2014г.

Обявление
№ 303/13.05.2014г.

Проектът предвижда разделяне на УПИ І - за стопански двор, кв. 5 по плана на с. Чешма на пет имота и и обособява нова обслужваща улица за имотите.
- отвори от тук!


13.05.2014г.

Обявление
№ 302/13.05.2014г.

Проектът предвижда разделяне на УПИ І - за спортен комплекс в гр.Златарица,кв. 118 на пет имота и разделя кв. 118 на два квартала 118 и 118а.
- отвори от тук!


23.04.2014г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

З А П О В Е Д
№ 265
гр.Златарица, 22.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 35, ал. 2, чл. 60, ал. 1, ал. 2, чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 305/27.02.2013 г., 354/31.05.2013 г., 356/31.05.2014 г., 357/31.05.2013 г., 369/28.06.2013 г., 371/28.06.2013 г., 393/26.07.2013 г., 451/29.11.2013 г., 452/29.11.2013 г., 455/29.11.2013 г., 497/31.01.2014 г., 499/31.01.2014 г., 517/21.03.2014 г., 519/21.03.2014 г., 523/21.03.2014 г., 524/21.03.2014 г., заповед № 264/22.04.2014 г. на кмета на община Златарица.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, а именно:
- отвори от тук


17.04.2014г.

ЗАПОВЕД
№ 259 /17.04.2014г.

За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 220 от 04.04.2014 г. на заместник кмета на Община Златарица
- отвори от тук


16.04.2014г.

Заповед
№241/09.04.2014г.

Одобряване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, общ.Златарица в обхват на поземлени имоти 1088,1087, 1089 и п.и. 1983 и 1982, кв. 79
- отвори от тук


04.04.2014г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

УВЕДОМЛЕНИЕ
за отваряне на ценовите оферти
отвори от тук


04.04.2014г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

 

З А П О В Е Д
 220
гр.Златарица, 04.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и във връзка с решение № 440/25.10.2013 г. от Протокол № 27 на Общински съвет Златарица и Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на Община Златарица,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен при следните условия:
- отвори от тук

Документи и условията за участие изтегли от тук!


02.04.2014г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

Покана
за обществено обсъждане
на ОТЧЕТА  на Бюджет 2013 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златарица

Председателят на Общински съвет Златарица
КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на отчета на  бюджет 2013 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 14.04.2014 г. (понеделник) от 10.00 часа в Малкия салон на Читалище „Развитие – 1885” в гр. Златарица

Отчета на бюджет 2013 г. и доклада за неговото изпълнение са качени на официалния сайт на Община Златарица www.zlataritsa.net, меню „Бюджет” и меню „Обяви”.

Становища и въпроси, свързани с отчета на бюджет 2013 г. на Община Златарица  могат да се предоставят в деловодството на общината, не по-късно от деня предхождащ публичното обсъждане.

Таня Лазарова
Председател Общински съвет Златариц


25.03.2014г.

ЗАПОВЕД
№122
гр.Златарица 11.03.199...година

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Горско Ново село, Община Златарица в обхват на поземлен имот с идентификатор № 17213.53.29.

цялата заповед отвори от тук


28.02.2014г.

ЗАПОВЕД
№104
гр.Златарица 19.02.2014 година.

Одобрен проект за Частично изменение на дейставащия Подробен устройствен план на с.Горско ново село, ....

цялата заповед отвори от тук


26.02.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№120
Златарица 25.02.2014г.

Частично изменение на дейставащия подробен устройствен план на гр.Златарица, общ.Златарица в обхвата на поземлени имоти 1088, 1087, 1089, и п.и. 1983 и 1982, кв.79 и граничещите с тях, ...

цялото обявление отвори от тук


25.02.2014г.

ЗАПОВЕД
№103
гр.Златарица 19.02.2014 година.

Частично изменение на дейставащия подробен устройствен план на гр.Златарица, общ.Златарица в обхвата на поземлени имоти ИД №30962.878.4 за разделяне на два имота:

цялата заповед отвори от тук


30.01.2014г.

ЗАПОВЕД
№РД- 49-12/10.01.14
на Министъра на земеделието и храните

Отвори от тук!


17.01.2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

За условията и реда за внасяне и изплащане на рентни вноски за ползване на земеделски земи на територията на Община Златарица на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ. Инструкцията отвори от тук.

Заявление към инструкцията може да изтеглите от тук.


08.01.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№13
Златарица 07.01.2014г

   .... за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица, общ. Златарица в обхват на поземлени имоти ид.№30962.878.4, за разделяне на два имота. Цялото обявление отвори от тук.


02.01.2014г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

ПРЕПИС ОТ

ЗАПОВЕД

№ 1298
гр.Златарица, 30.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 7 и чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 35 и чл. 75, чл. 76, чл. 78, чл. 79, ал. 1, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с решения № № 453/29.11.2013 г., 438/25.10.2013 г., 452/29.11.2013 г., 200/12.09.2012, 149/22.06.2012 г., 151/22.06.2012 г., 305/27.02.2013 г., 117/ 19.04.2000 г., 371/28.06.2013 г., 393/26.07.2013 г., 356/31.05.2013 г., 357/31.05.2013 г., 354/31.05.2013 г., 369/28.06.2013 г., на ОбС Златарица и заповед № 1297/30.12.2013 г. на кмета на Община Златарица

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, а именно:

№ по ред

Описание на недвижимия имот

площ

местонахождение

Първоначална тръжна цена в лв. без ДДС

1

2

3

4

5

1.

Поземлен имот с ид. № 61830.58.4, начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта

10326 кв.м.

с. Разсоха, м. „При къщата“

3720.00

2.

Поземлен имот ид. № 61830.56.2, начин на трайно ползване: нива, категория: пета

1959 кв.м.

с. Разсоха, м. „Юрта“

800.00

3.

Поземлен имот ид. № 35273.68.15, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

4878 кв.м.

с. Калайджии, м. „Харман сърт“

1545.00

4.

Поземлен имот № 063020, начин на трайно ползване: храсти, категория на земята: осма

1.484 дка

с. Средно село, м. „Равнището“

335.00

5.

Поземлен имот № 30962.162.18, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета

4091 кв.м.

гр. Златарица, м. „Капински мост“

2050.00

6.

Поземлен имот № 30962.162.14, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета

1210 кв.м.

гр. Златарица, м. „Капински мост“

590.00

7.

Поземлен имот № 30962.444.16, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта

1447 кв.м.

гр. Златарица, м. „Повника“

390.00

8.

Поземлен имот № 007016, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: пета

12992 кв.м.

с. Родина, м. „Горните лозя“

3450.00

9.

Поземлен имот № 019001, начин на трайно ползване: нива, категория на земята:  девета

2.549 дка

с. Резач, м. „Големия кумпел“

420.00

10.

Поземлен имот № 019004, начин на трайно ползване: нива, категория на земята:  девета

1.528 дка

с. Резач, м. „Големия кумпел“

250.00

11.

Поземлен имот № 019002, начин на трайно ползване: нива, категория на земята:  девета

5.877 дка

с. Резач, м. „Големия кумпел“

970.00

12.

Поземлен имот № 35273.67.17, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята:  осма

4089 кв.м.

с. Калайджии, м. „Ючку“

770.00

13.

Поземлен имот № 35273.96.54, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята:  осма

11583 кв.м.

с. Калайджии, м. „Пладнището“

2185.00

14.

Поземлен имот № 35273.96.62, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята:  девета

3598 кв.м.

с. Калайджии, м. „Ходжи Гюней“

590.00

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост, находящи се в землищата на Община Златарица за срок от 3 години. Имотите са описани в списък обявен на таблото за масова информация в сградата на Общинска администрация - Златарица, както и по места в сградите на кметствата или кметските наместничества.
Началната годишна наемна цена в лева на декар за една година е както следва:
- за земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и изоставени ниви: категория I-ва – 25.00 лв.; категория II-ра – 23.00 лв.; категория III-та, IV-та и V-та – 21.00 лв.; категория VI-та – 12.00 лв.; категория VII-ма – 10.00 лв.; категория VIII-ма – 7.00 лв.; категория IX- та и X-та – 5.00.
- за земеделски земи с начин на трайно ползване трайни насаждения: категория I-ва – 27.00 лв.; категория II-ра – 25.00 лв.; категория III-та, IV-та и V-та – 23.00 лв.; категория VI-та – 14.00 лв.; категория VII-ма – 12.00 лв.; категория VIII-ма – 9.00 лв.; категория IX- та и X-та – 7.00.
- за земеделски земи с начин на трайно ползване пасище, мера, първоначалната годишна наемна цена е 7.00 лв. за 1 дка на година.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, представляваща помещение в сградата на бившето АПК – 3 етаж, с предназначение за офис с площ 16,32 кв. м., намиращи се в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 1. Първоначалната наемна цена за месец е в размер на  29.38 лв. без ДДС.
4. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на терен с площ 1.00 кв.м. за поставяне на апарат за поставяне на топли напитки, находящ се до входа на сградата на кметство с.Горско Ново село, община Златарица. Първоначалната наемна цена за месец е в размер на 8.00 лв. без ДДС.
5. Търговете да се проведат по посочената в заповедта последователност на 21.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на третия етаж от административната сграда на Община Златарица, находяща се в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Пореден търг при непроведен на първата дата да се проведе на 04.02.2014  г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.
Задължителни документи за участие в търга са: Документи за регистрация: - Решение за съдебна регистрация и документ за актуално съдебно състояние – оригинал или нотариално заверено копие с дата на издаване не по-рано от 6 месеца преди датата на провеждане на търга – за юридическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър; - удостоверение за актуално състояние на фирми регистрирани в Търговския регистър; - Копие от удостоверение от НСИ за  Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника в търга – за юридически лица; - Копие от лична карта, заверено вярно с оригинала  – за физически лица и представители на юридически лица, участници в търга; - Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване, в което да се упоменава: обекта, датата и мястото на провеждане на търга и други правомощия свързани с процедурата – за юридически и физически лица; - Удостоверение, че лицето или фирмата няма наемни и други задължения към Община Златарица за изминалите 5 години – издава се от Дирекция „Специализирана администрация” /стая № 15/; - Удостоверение, че лицето или фирмата няма задължения за местни данъци и такси – издава се от отдел „Местни приходи“; Документ за внесен депозит – оригинал; Изрядно попълнени декларации по приложените образци - № 1, 2, 3,  4 и 5.
 Тръжните документи с цена в размер на:
- 30.00 лв. без ДДС – за продажба /по т. 1/,
- 20.00 лв. без ДДС – за наем на обект /по т. 4 и т. 3/,
- 10.00 лв. без ДДС - за наем на зем. земя /по т. 2/, се заплащат и се предоставят в Информационния център на Община Златарица в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 всеки работен ден в срок до 16:00 часа на работния ден предхождащ търга.
Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от първоначалните обявени тръжни цени се внася по банкови сметки с IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис Златарица, BIC CECB BGSF в срок до 10:00 часа в деня на провеждане на търга.
Определям стъпката на наддаване за търговете да бъде в размер на 10 % от първоначално обявените тръжни цени.
Право да участват в търговете имат всички български  физически или юридически лица, закупили тръжна документация и заплатили съответната такса за участие в производство, съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цените на услугите в Община Златарица, а именно:
- за участие в производство за продажба на недвижим имот се събира такса в размер на 2 % , изчислена върху стойността на имота / първоначалната тръжна цена, обект на продажбата, но не по-малко от 20.00 лв.
- за участие в производство за отдаване под наем на общински недвижим имот се събира такса в размер на 15.00 лв.
Заявленията за участие в търга с приложено копие на фактура за закупена тръжна документация и квитанция за платена такса за участие в производство се подават в Информационния център на Община Златарица до 17:00 часа на работния ден предхождащ деня в който се провеждат търговете. Пакета с необходимите документи и всички приложения се представят в запечатан непрозрачен плик на тръжната комисия в деня и часа в който се провеждат търговете. Заплащането на договорената продажна и наемна цена, както и данъците и таксите към нея ще се уреди в заповедта на кмета и в договора за съответната сделка.
Кандидатите за участие в търга могат да извършват оглед на имотите по местонахождение от 9:30-11:30 часа и от 13:30-16:30 часа до датата на провеждане на търга.
За информация тел.: 0615/35420, 0885707299 или стая № 15, 3-тия етаж от сградата на Общината – инж. Н. Джунджурова - Колева - Гл. експерт „Общинска собственост“.

ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на община Златарица

НД


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

-