Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2013

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (568428)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 06-11-2013
Публикувана: 06-11-2013
Преписка: 00954-2013-0010
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Златарица и 2. Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (548977)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 05-07-2013
Публикувана: 05-07-2013
Преписка: 00954-2013-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за срок от 24 месеца, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (545299)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 11-06-2013
Публикувана: 11-06-2013
Преписка: 00954-2013-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и техническия проект от документацията.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (534563)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 03-04-2013
Публикувана: 03-04-2013
Преписка: 00954-2013-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител на СРР на обекти: 1. "Основен ремонт на път № VTR1160/ІІІ-4004, Горско Ново село - Сливовица / ІІІ-4082"; 2. "Основен ремонт на път № VTR2180/І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял - граница общ. (Лясковец - Златарица) - Родина/ ІІІ-4004/"; 3. "Основен ремонт на път № VTR1161/ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. "Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 „Джулюница – Златарица” - ІІ-53 и път ІІІ -5301 „Мерданя - Златарица”, съгласно техническа спецификация и КС.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (531002)
Възложител: Община Златарица
Създадена: 21-03-2013
Публикувана: 21-03-2013
Преписка: 00954-2013-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и инвестиционния проект от документацията.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2013 16:00
Особености:

Документ: Обявление за обществена поръчка (510309)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 22-11-2012
Преписка: 00954-2012-0012 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предмет на поръчката: „Водоснабдяване на с.Горско ново село и с.Родина от водоснабдителната система на гр.Златарица", съгласно приложени количествени сметки за обектите и разработени технически проекти.

Документ: Обявление за обществена поръчка (79213)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 28-04-2006
Преписка: 00954-2006-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Сметосъбиране и сметоизвозване в град Златарица и населените места в община Златарица, поддържане чистотата на обществените територии и третиране на твърдите битови отпадъци в депо.


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки