Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2015

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

Документ: Решение (676689)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 09-07-2015
Преписка: 00954-2015-0004 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на община Златарица за срок от 12 (дванадесет) месеца.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за обществена поръчка (665573)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 08-05-2015
Преписка: 00954-2015-0003 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.
Описание: Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца. Приготвянето и доставката на храна се извършва ежедневно при спазване на указанията и изискванията на Възложителя по отношение на адрес, време на доставяне, основни компоненти, изложени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2015 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (65ч5594)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 20-03-2015
Преписка: 00954-2015-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: "Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица".
Описание: Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на договор № 04/226/00359 от 19.12.2014 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и има за цел изпълнение на предвидените дейности по проект: "Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/04/2015 16:30
Особености:

Документ: Обявление за обществена поръчка (644077)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 22-01-2015
Преписка: 00954-2015-0001 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.
Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/06/2015 16:30


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки