Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Публични покани 2014 година

архив на публични покани до 14.04.2016 г. вкл.:
2014 / 2015 / 2016

Събиране на оферти с обява от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9034186
Публикуван на: 30.09.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2014 – 2015 г. по обособени позиции, както следва: 1. Снегопочистване на общински пътища; 2. Снегопочистване на общински пътища VTR 1161 / ІІІ – 4004, Горско Ново село – Златарица / - Росно – Калайджии – Средно село – Дълги припек и VTR 3164 / VTR 1161, Калайджии – Средно село / - Резач ; 3. Опесъчаване на общински пътища”.
Валидна до (вкл.): 13.10.2014 г.

2BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031739
Публикуван на: 30.06.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР, във връзка с изпълнение на проект „Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица”.
Валидна до (вкл.): 07.07.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031472
Публикуван на: 27.06.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Изготвяне на работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Златарица".
Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031362
Публикуван на: 27.06.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за изработване на технически проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха".
Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031349
Публикуван на: 27.06.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за изработване на технически проект „Реконструкция и обновяване на площад „Първи май” в гр. Златарица".
Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9028878
Публикуван на: 30.04.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на предвидените СМР по Договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция на съществуващ общински път" по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Валидна до (вкл.): 07.05.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9028876
Публикуван на: 30.04.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за управление на проект "Реконструкция на съществуващ общински път" по договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Валидна до (вкл.): 07.05.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9024914
Публикуван на: 20.01.2014 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Предмет: „Организация на обучения и семинари по Проект № 13-22-52 / 05.12.2013 г. с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, финансиран с договор № 13-22-52 / 05.12.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ на Община Златарица по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Валидна до (вкл.): 27.01.2014 г.
Отговор на поставените въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана може да отворите от тук!

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9020444
Публикуван на: 27.09.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната настилка на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2013 – 2014 г. по обособени позиции, както следва: 1. Снегопочистване на общински и местни пътища; 2. Снегопочистване на общински път ІV – 40050 с. Горско Ново село – с. Средно село и МП – с. Средно село – с. Дълги припек; 3. Опесъчаване на общински и местни пътища; 4. Снегопочистване и опесъчаване на Републиканска пътна мрежа в чертите /границите/ на град Златарица”.
Валидна до (вкл.): 04.10.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9019465
Публикуван на: 02.09.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: „Избор на изпълнител за изготвяне на предпроектни проучвания във връзка с кандидатстване на Община Златарица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Рехабилитация на съществуващ общински път и изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи”, а именно: 1. Изготвяне на предпроектни проучвания за проект изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи в УПИ І (нов инд. 30962.501.1888) в кв. 28 по плана на гр. Златарица и 2. Изготвяне на предпроектни проучвания за проект рехабилитация на общински път VTR 1161 / III – 4004, Горско Ново село – Златарица/ - с. Росно – с. Горна Хаджийска”.
Валидна до (вкл.): 09.09.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9019076
Публикуван на: 22.08.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за изграждане на комплекс за социална интеграция на деца и младежи в УПИ І (нов инд. 30962.501.1888) в кв. 28 по плана на гр. Златарица във връзка с кандидатстване на Община Златарица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Рехабилитация на съществуващ общински път и изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи.
Валидна до (вкл.): 29.08.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9018711
Публикуван на: 13.08.2013 г..
Възложител: Община Златарица
Описание: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици „Албена” и „Христо Ботев”, „Иван Вазов”, „Кирил и Методий”, „Минко Радославов”, „Мир”, „Никола Драганов”, „Пенчо Вакъвчиев”, „Чайковски”, „Славянска” в гр. Златарица.
Валидна до (вкл.): 20.08.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9016104
Публикуван на: 03.06.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание:Предмет: „Организация на обучения и семинари по проект № А12—22-59/16.11.2012 г. с наименование: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, финансиран с договор № А12 – 22 - 59 / 12.04.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ на Община Златарица по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Валидна до (вкл.): 10.06.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9015543
Публикуван на: 16.05.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г.
Валидна до (вкл.): 23.05.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9014529
Публикуван на: 17.04.2013 г.
Възложител: Община Златарица
Описание:Упражняване на строителен надзор на обект „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица".
Валидна до (вкл.): 24.04.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9008491
Публикуван на: 09.11.2012 г.
Възложител: Община Златарица
Описание:„Промоция на продукти от риболов и аквакултура в община Златарица“
Валидна до (вкл.): 16.11.2012 г.


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки