Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:
“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

Уважаеми госпожи и господа!

   Даваме отговор на поставените въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ на ЗОП за услуга с предмет: „Организация на обучения и семинари по Проект № 13-22-52 / 05.12.2013 г. с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, финансиран с договор № 13-22-52 / 05.12.2013  г. за безвъзмездна финансова помощ на Община Златарица по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

1. Въпрос: В какъв срок трябва да се изпълни проекта?
Отговор: Срокът на проекта е 9 месеца: от 05.12.2013 г. до 05.09.2014 г.

2. Въпрос: По какъв начин става плащането – има ли авансово плащане, след края на всяко обучение ли се плаща?
Отговор: Няма авансово плащане, в Образец № 1 „Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка…“ пише: „Срок на плащане - до 60 /шестдесет/ календарни дни след осъществяване на услугата и приемане на изпълнението, като Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по съответния проект разходи за външни услуги.“

3. Въпрос: Лекторите – колко на брой, какви са изискванията към тях?

Отговор: В Образец № 1 „Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка…“ пише:  „квалифицирани лектори и друга необходима логистика…“, брой на лектори предлагате Вие.

4. Въпрос: Ако в референциите няма стойност, прикрепен договор с пълната информация – да ли би отговорил на изискванията?
Отговор: да, би отговорил.

5. Въпрос: Какво да разбираме под сходни с предмета на поръчката обучения?
Отговор: Три приключили договора за обучение с предмет „Организация на обучения и семинари“, стр. 3 от „Указания за провеждане на процедура“:
1.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация
Участник в обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
    1.Участникът, трябва да е изпълнил минимум 3 (три) приключени договори сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и да разполага с минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение на договорите от съответния възложител.

6. Въпрос: По колко души в стая ще се настаняват?
Отговор: по двама души.

Въпроси от дата – 27.01.2014 г.

7.  Въпрос: Има ли график, по който трябва да бъдат организирани трите мероприятия или е възможно да се организират трите едновременно, като се подсигури достатъчно голям хотел, който да разполага с необходимия брой зали и капацитет, за да побере трите групи?
Отговор: Няма график, срок на обученията е 7 месеца, от м. 02.2014 г. до         м. 08.2014 г. ( целият проект е със срок – 9 месеца – от 05.12.2013 г. до 05.09.2014 г.), трите обучения трябва да бъдат организирани на различни дати.

8. Въпрос: Има ли значение в кой град ще бъдат организирани мероприятията или е по преценка на Изпълнителя след съгласуване и одобрение от Възложителя?
Отговор: Няма значение в кой град ще бъдат организирани, по преценка на Изпълнителя след съгласуване и одобрение от Възложителя.

9. Въпрос: Договори сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) считат ли се договори за културни мероприятия, пресконференции, конференции и други подобни?
Отговор: Обучението е процес, който подготвя човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент, Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции по темите на проекта. Конференция е среща на група хора с цел обсъждане на дадена тема, а нашата цел е обучение. Културни мероприятия, конференции и пресконференции не отговарят на понятието - обучение.

10. Допълнителни въпроси към Въпрос  2: Може ли да се смята всяко едно от обученията като отделна услуга? Респективно и да става за плащане след приключването на всяко от обученията?
Отговор: не се смята за отделна услуга и плащането се извършва след проведени обучения по трите теми на обучения, посочени в Техническо задание:
1.Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. 
2. Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията. 
3. Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност.

11. Въпрос: Кои са критериите за квалификация на лектора? Какви документи доказват тяхната квалификация?
Отговор: дипломи, сертификати, удостоверения за квалификация /преквалификация по темите на обучения.

 

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки