Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикувана на: 30.05.2019 г.  (дд/мм/гггг)
Възложител: Община Златарица
Описание: Покана за  пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджии, общ. Златарица“.

Валидна до (вкл.): 10.06.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание


Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджии, общ. Златарица“

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

2

Техническа спецификация

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

2.1

Технически проект и Разрешение за строеж

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

3

Оферта – Образец № 1

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

3.1

Обобщена Количествено-стойностна сметка /Обобщена КСС/ - Образец № 1.1

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

4.

Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 2

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

5

Доклад във връзка с покана изх. № РД-25-3653/30.05.2019 г. за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка

14.06.2019 г.

14.06.2019 г.

5.1

Оферта на „EТРА ЕЛ“ ООД

14.06.2019 г.

14.06.2019 г.

5.2

Оферта на „ПЕРУН-2011“ ЕООД

14.06.2019 г.

14.06.2019 г.

5.3

Оферта на „АВТО СТРОЙ“ ООД

14.06.2019 г.

14.06.2019 г.


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки