Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикувана на: 17.10.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: Покана за участие в пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за представяне на индикативни ценови оферти по отношение определяне цената за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19“

Валидна до (вкл.): 24.10.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Покана за участие в пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

2

Техническа спецификация

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

2.1

Технически проект

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

2.2

Разрешение за строеж

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

3

Образец № 1 – Индикативна ценова оферта

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

4

Образец № 1.1 – Количествено-стойностна сметка

17.10.2019 г.

17.10.2019 г.

5

Индикативна ценова оферта от „Аморф Строители“ ЕООД

31.10.2019 г.

31.10.2019 г.

6

Доклад, съгласно чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП за резултатите от действията по чл. 21, ал. 2 от ЗОП

31.10.2019 г.

31.10.2019 г.

7

Решение № РД-12-495/30.10.2019 г. на инж. Веселин Чанев – ВрИД Кмет на Община Златарица относно определяне на обща индикативна цена за изпълнение на СМР

31.10.2019 г.

31.10.2019 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки