Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикувана на: 23.05.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“.

Валидна до (вкл.): 03.06.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

2

Техническа спецификация

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

2.1

Технически проект и Разрешение за строеж

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

3

Оферта – Образец № 1

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

3.1

Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец № 1.1

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

3.1.1

Помощна Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец № 1.1.1

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

3.1.2

Помощна Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец № 1.1.2

23.05.2019 г.

23.05.2019 г.

4

Доклад във връзка с покана изх. № РД-25-3551/23.05.2019 г. за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойнос т за възлагане на обществена поръчка

06.06.2019 г.

06.06.2019 г.

4.1

Оферта на „ДЕНИС-03“ ЕООД

06.06.2019 г.

06.06.2019 г.

4.2

Оферта на „ДЖОЙС 21“ ЕООД

06.06.2019 г.

06.06.2019 г.

4.3

Оферта на „УАН УЪРЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

06.06.2019 г.

06.06.2019 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки