Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикувана на: 16.05.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“.

Валидна до (вкл.): 23.05.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

2

Техническа спецификация

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

2.1

Технически проект и Разрешенsие за строеж

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

3

Оферта – Образец № 1

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

4

Техническо предложение – Образец № 2

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

5

Ценово предложение – Образец № 3

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

6

Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец № 3.1

16.05.2019 г.

16.05.2019 г.

7

Доклад във връзка с покана изх. № СА-ОП-05-3385/16.05.2019 г. за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка

28.05.2019 г.

28.05.2019 г.

7.1

Оферта на „ПЕРУН 2011“ ЕООД

28.05.2019 г.

28.05.2019 г.

7.2

Оферта на „КИНОВ“ ЕАД

28.05.2019 г.

28.05.2019 г.

7.3

Оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД

28.05.2019 г.

28.05.2019 г.

 Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки