Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Оферта с обява

 

BG-Златарица

ID - 9084852

Публикуван на: 14.01.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“.   

Валидна до (вкл.): 21.01.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Документация за поръчката - заглавна страница и съдържание

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

3

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

4

Техническа спецификация

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

5

Проект на договор

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

6

Образци

14.01.2019 г.

14.01.2019 г.

7

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

22.01.2019 г.

22.01.2019 г.

8

Съобщение по чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

22.01.2019 г.

22.01.2019 г.

9

Протокол от дейността на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

11.02.2019 г.

11.02.2019 г.

10

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

11.02.2019 г.

11.02.2019 г.

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

с