Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Оферта с обява

 

BG-Златарица

ID – 9078630

Публикуван на:  18.07.2018 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: „Упражняване на строителен надзор на предвидените СМР при реализация на обект „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“.

Валидна до (вкл.): 26.07.2018 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Документация на поръчката – заглавна страница и съдържание

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

3

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

4

Техническа спецификация

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

5

Проект на договор

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

6

Образци

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

7

Технически проект

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

8

Разрешение за строеж

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

9

Заповед за допълнение на издадено Разрешение за строеж № 1/07.03.2018 г.

18.07.2018 г.

18.07.2018 г.

10

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

27.07.2018 г.

27.07.2018 г.

11

Съобщение по чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

27.07.2018 г.

27.07.2018 г.

12

Протокол от дейността на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

27.08.2018 г.

27.08.2018 г.

13

Договор за обществена поръчка № ФСД-36-60 от 03.09. 2018 г.

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.1

Приложение № 1 - Техническа спецификация

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.1.1

Технически проект

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.1.2

Разрешение за строеж

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.1.3

Заповед за допълнение на издадено Разрешение за строеж № 1/07.03.2018 г.

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.2

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.3

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

13.4

Приложение № 4 – Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки