Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Публични покани

 

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9049425
Публикуван на: 07.01.2016 г.
Възложител: Община Златарица
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот - община Златарица", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020", като транспортното средство трябва да е ново, неупотребявано, в отлично техническо състояние и да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие. Доставката е предвидена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0191-С001 по проект „Независим живот - община Златарица", осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
Валидна до (вкл.):18.01.2016 г.

Съдържание

Тип на документа
Изпратен на:
Публикуван на:
1

07 Януари
2016г. 16:57:47

07 Януари
2016г. 16:57:47
2
12 Януари
2016г. 15:06:11
12 Януари
2016г. 15:06:11
3
22 Януари
2016г. 15:33:58
22 Януари
2016г. 15:33:58
4
22 февруари 2016 г. 14:16:25
22 февруари 2016 г. 16:16:25
5
08 април 2016г. 14:35:12
08 април 2016г. 15:35:12
6
08 април 2016г. 14:35:12
08 април 2016г. 15:35:12Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки