Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

BG-Златарица: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ID - 9034186

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО)

Доставки/Услуги
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133778
Община Златарица, 5090, За: Албена Ценкова Конакчиева - директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478
Място/места за контакт: Община Златарица
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" № 22.
Адрес на профила на купувача: http://www.zlataritsa.net/doc/op/102015001/index.html.
Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Обществени услуги
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица”.
II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Основно място на изпълнение или на доставка
община Златарица, област Велико Търново
II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите
Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на договор № 04/226/00359 от 19.12.2014 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и има за цел изпълнение на предвидените дейности по проект: "Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица". Предвижда се изпълнението на следните работи: І. Горска част: 1. Доставка и монтаж на държачи – 402 бр.; 2. Доставка и монтаж дистанционни фланци за изнасяне на модулите – 402 бр.; 3. Доставка на събирателни електронни модули – 378 бр.; 4. Монтаж на събирателни електронни модули – 378 бр.; 5. Доставка на ретранслаторен електронен модул – 24 бр.; 6. Монтаж на ретранслаторен електронен модул – 24 бр.; 7. Доставка и монтаж на сим карти – 76 бр.; 8. Пускане на системата в експлоатация – 1 бр. ІІ. Мрежова част: 1. Доставка и монтаж на сървър – 1 бр.; 2. Доставка и монтаж на интернет модул за сървъра – 3 бр.; 3. Доставка на софтуер за събиране и съхраняване на данните – 1 бр.; 4. Доставка и монтаж на непрекъсваем източник на захранване – 1 бр.; 5. Доставка и монтаж на комуникационен шкаф – 1 бр.; 6. Доставка и монтаж на 19' 1U Оборудван свързващ панел 24xRJ45/s, Cat.5e – 1 бр.; 7. Доставка и монтаж на 19" Switch, 24xRJ45/s, cat.5e, layer 2/3, 10/100/1000 Base-T – 1 бр.; 8. Доставка и монтаж на 19" Тава, 2U, дълбочина 450 мм – 1 бр.; 9. Доставка и монтаж на 19" Аранжиращ панел – 4 бр.; 10. Доставка и монтаж на 19' Захранващ модулен блок, 1U, 6 x 16A/230V, с ключ – 1 бр.; 11. Доставка и монтаж на 19' Вентилационен блок с термостат – 1 бр.; 12. Доставка на професионален монитор 20" – 1 бр.; 13. Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e – 100 м.; 14. Доставка и монтаж на предпазител от токови удари и мълнии – 1 бр.; 15. Тестване и сертифициране – 1 бр.; 16. Пускане на системите в експлоатация – 1 бр. ІІІ. Операторска част: 1. Доставка на професионални монитори 27" – 3 бр.; 2. Доставка и монтаж на персонален компютър – 2 бр.; 3. Доставка и монтаж на предпазител от токови удари и мълнии – 1 бр.; 4. Доставка и монтаж на сирена за звукова сигнализация при събитие – 1 бр.; 5. Доставка и монтаж на управляващ хардуер за управление на сирената – 1 бр.; 6. Доставка и монтаж на хардуер за допълнително известяване – 1 бр.; 7. Доставка и монтаж на непрекъсваем източник на захранване – 1 бр.; 8. Доставка и монтаж на софтуер за управление, анализ и визуализация на данните от системата за ранно известяване при възникване на горски пожари – 1 бр.; 9. Пускане на системата в експлоатация – 1 бр.
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Прогнозна стойност
453369.1 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 453369.1 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
48000000, 48800000, 35120000
Описание:
Софтуерни пакети и информационни системи
Информационни системи и сървъри
Системи и уреди за наблюдение и безопасност
II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката
20.03.2015 г. 
II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие
РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
ДА
Настоящата обществена поръчка е във връзка с реализацията на проект: "Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица" по договор № 04/226/00359 от 19.12.2014 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство:  
Законодателство в областта на опазването на околната среда:  
Закрила на заетостта и условия на труд:  .
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
26.02.2015 г. 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки