Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


ОБЯВИ 2019

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

16 януари 2019 г.

Покана за обществено обсъждане на проект на бюджет 2019 г. на Община Златарица.


10 януари 2019 г.

Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, съгласно чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Родина при община Златарица . . .


10 януари 2019 г.

Препис на заповед № РД-12-12/10.01.2019 г. относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на обекти собственост на Община Златарица . . .


07 януари 2019 г.

ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ № 8, № 9, № 10, № 11 и № 12

Заповед спечелил обект № 8 , Заповед спечелил обект № 9 , Заповед спечелил обект № 10 ,
Заповед спечелил обект № 11 , Заповед спечелил обект № 12


02 януари 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1547
31.12.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.01.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.01.2019г. /четвъртък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки