Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

ОБЯВИ 2020

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-122/09.02.2020 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.02.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.02.2019г. /петък/.
. . .


07 февруари 2020 г.

Инвестиционно предложение за "Обект за аквакултури - рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир "Влашки дол", разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител "ПОСЕЙДОН 73" ООД.


05 февруари 2020 г.

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165 (сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните: София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода и Мусачево.
До 10.03.2020 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул. „Никола Габровски“ №42, тел. 062 620400


Конкурс за длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина . Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина . Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 38 (тридесет и осем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


14 януари 2020 г.

Инвестиционно предложение за "Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци", което ще се реализира в ПИ с ид. №30962.110.2 по КК и КР на гр. Златарица", с Възложител "ЕЛ ЗЕТ ВАРНА" ЕООД


14 януари 2020 г.

Инвестиционо предложение изграждане на "Цех за преработка на плодове и зеленчуци" с местоположение - имот с ид.№30962.501.1881 по КК и КР на гр. Златарица, с Възложител "СТАВРАК 2015" ООД


10 януари 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-72/03.01.2020 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.01.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.01.2019г. /петък/.

Към приетия план за работата на Общинския съвет за        първото полугодие на 2020 година, за месец януари следва да предоставите следните материали:
1. Информация за опазване на обществения ред на територията на община Златарица за второто шестмесечие на 2019г.
2. Отчет за работата на Общински съвет Златарица за дейността му през второто полугодие на 2019г.
3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2019г.
4. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2019г.
5. Отчет за управление на общинската собственост за 2019г.
6. Отчет на Общински план на младежта 2019г.
7. Приемане на Общински план на младежта 2020год.
8. Приемане бюджета на Община Златарица за 2020 година.
9.Утвърждаване на капиталовите разоди на общината за 2020 година.
10. Определяне размера на средствата за членски внос от бюджета за 2020 г. на община Златарица.
11. Конкретизация на разходите, осигурени под формата на субсидия за спортните клубове КБ„Златарица-Борба”, ФК„Ботев 1921” гр. Златарица и ФК „Ботев” с. Горско Ново село,  през 2020г.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


10 януари 2020 г.

Покана за обществено обсъждане на проект на бюджет 2020 г. на Община Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки