Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

ОБЯВИ 2021

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

20 юли 2021 г.

З А П О В Е Д

№ РД-12-295 / 19.07.2021г

на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, чл. 53, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 15-24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и Решение № 233/31.03.2021г., Решение № 252/27.04.2021г.,  Решение № 276 / 19.07.2021 г. и Решение № 277 / 19.07.2021 г.  на Общински съвет - Златарица . . .

Документация за участие в търг . . .

 

15 юли 2021 г.

   Тръжна документация за търг с явно наддаване обявен със заповед № РД–12-291/14.07.2021 г. на кмета на община Златарица.

   Списък на поземлени имоти от земеделската територия на община Златарица, определени за отдаване под наем, чрез търг с явно наддаване съгласно заповед № РД–12-291/14.07.2021 г. на кмета на община Златарица.


14 юли 2021 г.

З А П О В Е Д

№ РД-12-291/14.07.2021 г.,

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.19, ал.1, ал.2, ал.3, ал.10, чл. 33, чл.102, чл. 103, чл. 104, ал. 1 от НРПУРОИ, Решения № № 202/28.01.2021 г., 245/31.03.2021 г., 268/27.05.2021 г. и 253/27.04.2021 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

         1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване: . . .

14 юли 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.07.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.07.2021г. /четвъртък/. . .


07 юли 2021 г.

   Военно окръжие – В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
   Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г.


30 юни 2021 г.

   Военно окръжие – В. Търново Ви информира, че със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 10 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.
   Срок за подаване на документите 09.07.2021г.


24 юни 2021 г.

   Инвестиционно предложение относно: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“.


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
 5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” 22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-606/31.05.2021 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.06.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.06.2021г. /сряда/.

         Към приетия план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 година, за месец юни следва да се предоставят следните материали:
1. План за работата на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2021 год.
2. Информация за дейността по програмите за временна трудова заетост в община Златарица.
3. Информация за състоянието на материално-техническата база на детските градини и училищата в община Златарица

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


27 май 2021 г.

Съобщение за набиране на преброители и контрольори.

Документи за кандидатстване


26 май 2021 г.

Военно окръжие – В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 ( двадесет )вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Военноморските сили.

Срок за подаване на документите - 16.06.2021 г.


10 май 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.05.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.05.2021г. /четвъртък/.


ОБЯВА

  Община Златарица, като партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез ФЕПНЛ по проект  BG05FMOP001-5.001-0117-С03 „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ предоставя готова храна на 110 потребители в периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г. След подписване на анекс към основният договор услугата се удължава с период до 30.09.2021 г. или до налично финансиране. Броят на потребителите е фиксиран.


29 април 2021 г.

Протокол по чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2020 година.


28 април 2021 г.

Военно окръжие – В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 28860-Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите.

Срок за подаване на документите - 02.07.2021г.


Със заповед № ОХ-308/15.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 156 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,с провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи - 09.07.2021 г.


27 април 2021 г.

Обява за обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ и устава на СНЦ "МИГ общини Елена и Златарица"


12 април 2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 19.04.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.04.2021г. /вторник/. . .


12 април 2021 г.

О Б Я В А

   На 05.04.2021 г. Община Златарица, като бенефициент, подписа Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0074-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, за финансиране на Проект № BG05M9OP001-6.002-0074 „Патронажна грижа +  в община Златарица“. . .


1 март 2021 г.

О Б Я В А

            Община Златарица  обявява свободните работни места по проект: „Патронажна грижа +  община Златарица”,  финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за следните  длъжности :

Обява и докумети за участие може да изтеглите от тук.


1 март 2021 г.

О Б Я В А

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на България, свързано със заболяването причинено от вируса COVID 19, Община Златарица в качеството си на бенефициент по процедура “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6.002-0074, обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете.

Обявата и документите за участие в процедурата може да изтеглите от тук


28 февруари 2021 г.

Община Златарица съобщава на всички земеделски производители, че от 01.03.2021 г. стартира процедурата по отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда, без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022г.

1. Съобщението може да изтеглите тук

2. Образци на заявление и приложенията към него

3. Списък на пасищата, мерите и ливадите, които да са за индивидуално ползване за стопанската 2021/2021 година


19 февруари 2021 г.

Д О К Л А Д

   На Временната комисия за избор на съдебни  заседатели, избрана с Решение № 167 по Протокол №15/26.11.2020г., на Общинския съвет Златарица за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елена.

Протокол № 1 от проведено заседание на Временната комисия за избор на съдебни  заседатели

Протокол № 2 от проведено заседание на Временната комисия за избор на съдебни  заседатели


10 февруари 2021 г.

Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите - 01.04.2021 г.


08 февруари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София.

Срок за подаване на документите до 08.03.2021 г.


08 февруари 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с изпълнение на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 200/28.01.2021 г. на Общински съвет - Златарица е издадена Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището на с. Сливовица, а именно:

1. Заповед № 12-25/02.02.2021 г. за землището на с. Сливовица, община Златарица;


01 февруари 2021 г.

   Община Златарица, в изпълнение на Закона за социалните, в качеството си на доставчик на социални услуги стартира нова услуга, делегирана от държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. В тази връзка обявява прием на заявления от кандидати за позиция „Социален асистент“.

Заявление-декларация за социален асистент


О Б Я В А

   Община Златарица  обявява свободните работни места по проект: „Патронажна грижа +  община Златарица”,  финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за следните  длъжности: . . .

Заявление за персонал по проект: „Патронажна грижа +  община Златарица”

Декларация за лични данни във връзка с участието в Проект № BG05M9OP001-6.002-0074 „Патронажна грижа + община Златарица“


01 февруари 2021 г.

   Община Златарица, в изпълнение на Закона за социалните, в качеството си на доставчик на социални услуги стартира нова услуга, делегирана от държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. В тази връзка обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги.

Заявление-декларация за потребител на социален асистент


О Б Я В А

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на България, свързано със заболяването причинено от вируса COVID 19, Община Златарица в качеството си на бенефициент по процедура “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6.002-0074, обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете. . . .

Заявление за потребител по проект: „Патронажна грижа +  община Златарица”

Приложение 1 - заявление за потребител по проект: „Патронажна грижа +  община Златарица”

Декларация за лични данни във връзка с участието в Проект № BG05M9OP001-6.002-0074 „Патронажна грижа + община Златарица


28 януари 2021 г.

Заповед № РД 12-497/02.11.2020 г. на кмета на Община Златарица за спиране изплащането на рентни вноски за ползване на земеделски земи на територията на Община Златарица


25 януари 2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


20 януари 2021 г.

Изменение на обява относно провеждане на конкурс в Съвместното командване на специалните операции,
обявена с МЗ № ОХ-949/19.11.2020 г. и допълнена със заповед ОХ-1064/23.12.2020 г.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,
освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документите до 29.10.2021г.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени места
за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение, като курсанти в редовна форма на обучение.
Информация за местата по специализации може да намерите на сайта на Министерството на отбраната.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-1064/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина лица. Срок за подаване на документите до 20.01.2021 г.


18 януари 2021 г.

О Б Я В А

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ ДО 07 АПРИЛ 2021 Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” И „НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС”.


5 януари 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-443/29.12.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.01.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.01.2021г. /четвъртък/.
     Към приетия план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 година, за месец януари следва да се предоставят следните материали:
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2020г.
2. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2020г.
3. Отчет за управление на общинската собственост за 2020г.
4. Отчет на Общински план на младежта 2020г.
5. Приемане на Общински план на младежта 2021год.
6. Приемане бюджета на Община Златарица за 2021 година.
7.Утвърждаване на капиталовите разходи на общината за 2021 година.
8. Определяне размера на средствата за членски внос от бюджета за 2020 г. на община Златарица.
9. Конкретизация на разходите, осигурени под формата на субсидия за спортните клубове КБ „Златарица-Борба”, ФК„Ботев 1921” гр. Златарица и ФК „Ботев” с. Горско Ново село,  през 2020г.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки