Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

ОБЯВИ 2021

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021


19 февруари 2021 г.

Д О К Л А Д

   На Временната комисия за избор на съдебни  заседатели, избрана с Решение № 167 по Протокол №15/26.11.2020г., на Общинския съвет Златарица за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елена.

Протокол № 1 от проведено заседание на Временната комисия за избор на съдебни  заседатели

Протокол № 2 от проведено заседание на Временната комисия за избор на съдебни  заседатели


10 февруари 2021 г.

Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите - 01.04.2021 г.


27 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София.

Срок за подаване на документите до 08.03.2021 г.


08 февруари 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с изпълнение на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 200/28.01.2021 г. на Общински съвет - Златарица е издадена Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището на с. Сливовица, а именно:

1. Заповед № 12-25/02.02.2021 г. за землището на с. Сливовица, община Златарица;


01 февруари 2021 г.

   Община Златарица, в изпълнение на Закона за социалните, в качеството си на доставчик на социални услуги стартира нова услуга, делегирана от държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. В тази връзка обявява прием на заявления от кандидати за позиция „Социален асистент“.

Заявление-декларация за социален асистент


01 февруари 2021 г.

   Община Златарица, в изпълнение на Закона за социалните, в качеството си на доставчик на социални услуги стартира нова услуга, делегирана от държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. В тази връзка обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги.

Заявление-декларация за потребител на социален асистент


28 януари 2021 г.

Заповед № РД 12-497/02.11.2020 г. на кмета на Община Златарица за спиране изплащането на рентни вноски за ползване на земеделски земи на територията на Община Златарица


25 януари 2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


20 януари 2021 г.

Изменение на обява относно провеждане на конкурс в Съвместното командване на специалните операции,
обявена с МЗ № ОХ-949/19.11.2020 г. и допълнена със заповед ОХ-1064/23.12.2020 г.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,
освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документите до 29.10.2021г.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени места
за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение, като курсанти в редовна форма на обучение.
Информация за местата по специализации може да намерите на сайта на Министерството на отбраната.


20 януари 2021 г.

Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-1064/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина лица. Срок за подаване на документите до 20.01.2021 г.


18 януари 2021 г.

О Б Я В А

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ ДО 07 АПРИЛ 2021 Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” И „НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС”.


5 януари 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-443/29.12.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.01.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.01.2021г. /четвъртък/.
     Към приетия план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 година, за месец януари следва да се предоставят следните материали:
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2020г.
2. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2020г.
3. Отчет за управление на общинската собственост за 2020г.
4. Отчет на Общински план на младежта 2020г.
5. Приемане на Общински план на младежта 2021год.
6. Приемане бюджета на Община Златарица за 2021 година.
7.Утвърждаване на капиталовите разходи на общината за 2021 година.
8. Определяне размера на средствата за членски внос от бюджета за 2020 г. на община Златарица.
9. Конкретизация на разходите, осигурени под формата на субсидия за спортните клубове КБ „Златарица-Борба”, ФК„Ботев 1921” гр. Златарица и ФК „Ботев” с. Горско Ново село,  през 2020г.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки