Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ 2018

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018


13 март 2018 г.

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от състава на ВМС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища Със заповед №ОХ-55 / 18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища. Срок за подаване на документи до 16.03.2018 г във Военно окръжие Велико Търново . Справки и информация на телефони: 062 620400;


12 март 2018 г.

Площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци


28 февруари 2018 г.

1. Съобщение до земеделските производители, относно процедурата за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

2. Решение на Общински съвет Златарица за определяне на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

3. Одобрен списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

4. Образец на заявление и приложения към него.


26 февруари 2018 г.

Читалище „Развитие 1885“ гр.Златарица, Община Златарица, пенсионерски клуб „Будители”, ученици при СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица и деца от детска градина "Славейче" гр. Златарица, организират на 03.03.2018г. /събота/ от 10:30 часа , тържествено честване 140 години от Освобождението на България от османско владичество........


20 февруари 2018 г.

П О К А Н А

По случай Тодоровден, Община Златарица и  НЧ „Напредък 1912“ с. Родина Ви канят на организираните конни надбягвания -“кушии”.Очакват Ви приятни изненади, които ще Ви заредят с положителни емоции и  ще превърнат празника в незабравимо преживяване.

Мероприятието ще се проведе на 24.02.2018 г. от 10:30 ч. в местността  „Синора“  в района на бившата ЖП гара в гр. Златарица.

За победителите ще бъдат осигурени награди!

Срокът за записване за участие е 20.02.2018г. в общината, стая №12 или в съответното кметство.

Очакваме Ви!


16 февруари 2018 г.

Уважаеми съграждани,
На 19.02.2018г. /понеделник/ от 11:00ч. читалище „Развитие-1885“ Златарица и Община Златарица организират възпоменателно отбелязване на 145 години от обесването на Апостола на Свободата Васил Левски


12 февруари 2018 г.

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, общ.Златарица


06 февруари 2018 г.

Заповед 23/10.01.2018 година, относно одобряване на Проект за ЧИ на действащия ПУП, кв.41, кв.61 и др. в гр. Златарица.


02 февруари 2018 г.

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС на инвестиционно намерение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“


01 февруари 2018 г.

Курсове по "Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната


17 януари 2018 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.netОБЯВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 г.

            На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост Общинска администрация Златарица съобщава, че е постъпило предложение вх. рег. № РД-25-273#1/16.01.2018 г. за извършване на замяна между Община Златарица и Сали Юсеинов Кавръков на следните имоти:

1.1 ? или 265,25/1025 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30962.305.50  с площ 1025 кв.м., начин на трайно ползване: нива, предназначение на територията: земеделска, категория на земята: втора, находящ се в гр. Златарица, местност „Хотулите“, с граници имоти: 30962.305.45, 30962.305.54, 30962.305.51, 30962.305.49, 30962.305.46; ? или 366,75/1467 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30962.305.51  с площ 1467 кв.м., начин на трайно ползване: нива, предназначение на територията: земеделска, категория на земята: втора, находящ се в гр. Златарица, местност „Хотулите“, с граници имоти: 30962.305.52, 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.49, собственост на Сали Юсеинов Кавръков, съгласно нотариален акт № 89, том 22, рег. 4722, дело 956 от 02.12.2013 г.

2. поземлен имот № 17213.17.2  /стар номер 017002/ с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, площ 5606 кв.м. /5,606 дка/ в земеделската територия, категория на земята: трета, находящ се в местността „Пиримлийски лозя“, с. Горско Ново село, с граници: 17213.17.1, 17213.18.45, 17213.17.3, 17213.17.4, 17213.17.16 по КК и КР на с. Горско Ново село, общ. Златарица, за който има съставен акт за частна общинска собственост № 100/19.03.1999 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена на 27.07.2005 г. под № 42, парт. книги 1224,1081, дело 12404.

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/
Кмет на Община Златарица


12 януари 2018 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Заявлението може да се изтегли ТУК


09 януари 2018 г.

ОБЯВА

   УВЕДОМЯВАМЕ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА  ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ В ПЕРИОДА 08.01.2018Г. -12.01.2018Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОЛЕВО ОБУЧЕНИЕ С КУРСАНТИ ОТ НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЛАНИРАНИ ЗАНЯТИЯ ПО „ТАКТИКО-СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.
   В ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ СА ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИДВИЖВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ОТРАБОТВАНЕ НА ТАКТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ.


05 януари 2018 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018


03 януари 2018 г.

О Б Я В А

Във военно формирование 22160 - Плевен през 2018 г. ще се проведе курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р. България в следните периоди:
- от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.
- от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.
Желаещите могат да подават заявления във Военно окръжие - Велико Търново.
Изисквания към кандидатите:
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
Справки и информация:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 42„А”

Телефон за контакти: 062/62 04 00


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

-