Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

ОБЯВИ 2020

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


09 ноември 2020 г.

   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (съгласно чл.46, ал.1, т.2 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 “б” от Закона за водите/обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”  №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-394/30.10.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 19.11.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 26.11.2020г. /четвъртък/.

         Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2020 година, за месец ноември следва да се предоставят следните материали:
1. Информация за състоянието на пътната обстановка и готовността на общината за работа през есенно-зимния период 2020 – 2021 година.
2. Информация за текущи и изпълнени проекти по национални, европейски и други донорски програми за периода 2019-2020 година.
3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Златарица през 2021г.
4. Приемане на Календарен план на културните мероприятия в Община Златарица през 2021 година.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ /П/
Председател на Общински съвет Златариц


28 октомври 2020 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-483/26.10.2020 г.

 На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси . . .


23 октомври 2020 г.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година в Община Златарица:

Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Златарица, община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за позлване за землищата на община Златарица за стопанската 2020/2021 г.


14 октомври 2020 г.

Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната № ОХ-705/02.09.2020 г. са обявени длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите- 30.10.2020г.

Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 03.11.2020г


05 октомври 2020 г.

П Р Е П И С Н А З А П О В Е Д

№ РД-12-442
гр. Златарица 25.09.2020 г.,

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.19, ал.1, ал.2, от НРПУРОИ, Решение № 134/27.08.2020 г. и Решение № 77/30.04.2020 г.. на Общински съвет Златариц . . .

Списък на пасищата, мерите и ливадите, които да са за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година – приложение към Заповед № РД-12-442/25.09.2020 г."


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” 22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-367/30.09.2020 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 50, чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.10.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.10.2020г. /четвъртък/.

         Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2020 година, за месец октомври следва да се предоставят следните материали:

1. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за третото тримесечие на 2019 година.
2. Приемане Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2021 година.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” 22

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на община Златарица

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златарица,Председателят на Общински съвет Златарица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на община Златарица за 2019 година.

Председателя на ОбС Златарица - г-н Стефан Бранзелов, отправя покана към всички жители на Общината, представители на бизнес-средите, Неправителствени организации, пенсионерски и младежки организации, представителите на средствата за масово осведомяване, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост заучастие в общественото обсъждане.

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2019 г. ще се проведе на 24.09.2020г. (четвъртък) от 10:30 часа в сградата на община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 1- в зала „България“ гр. Златарица /бивш стол на АПК/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – http://www.zlataritsa.net/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в „Информационен център” при община Златарица или на e-mail: obs_zl@abv.bg

Доклад бюджет 2019г.

Презентация към отчета на бюджета


12 септември 2020 г.

Стройконсулт_Приложение 2; Инвестиционно предложение " Преустройство и разширяване на съществуващата сграда в ПИ с идентификатор 30962.110.5 КК и КР на гр. Златарица и монтиране на инсталация за регенериране на белилна пръст".


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”  №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-331/02.09.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.09.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.09.2020г. /сряда/.

         Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2020 година, за месец септември следва да се предоставят следните материали:

1. Информация за дейността на социалните услуги на територията на община Златарица.
2. Информация за транспортното обслужване на населението в община Златарица.
3. Информация за пенсионерските клубове – състояние, проблеми и перспектива за развитие на дейността.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ /П/
Председател на Общински съвет Златарица


01 септември 2020 г.

Ден на градинарската чорба


11 август 2020 г.

Обява

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. . . .

 

З А П О В Е Д
№ 04 / 10.08.2020г.

   На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 110 от 30.06.2020г. на Общински съвет – Златарица . . .


06 август 2020 г.

ОБЯВА на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Златарица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, . . .

ОБЯВА на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Златарица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Златарица, които са подали декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, . . .

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново


05 август 2020 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица „Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

З А П О В Е Д

№ РД-12-345
гр. Златарица 28.07.2020 г.,

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал. 3 от Закона за водите, §12, т.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.19, ал.1, ал.2, ал.3, ал.10, чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ, Решение № 663/31.08.2018 г., Решение № 73/30.04.2020 г.. и Решение № 113/30.06.2020 г.  на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

         1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване: . . .


05 август 2020 г.

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.


04 август 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22
Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-255/02.07.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.08.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.08.2020г. /четвъртък/.

Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2020 година, за месец август следва да се предоставят следните материали:

1. Информация за готовността на училищата и детските градини на територията на община Златарица за новата учебна 2020 – 2021 година.
2. Определяне броя на маломерните паралелки в учебните заведения в община Златарица за учебната 2020 – 2021 година.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златариц


ОБЯВА

Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

До 18.09.2020 г. кандидатите да подадат, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), писмено заявление до началника на Националния военен университет „Васил Левски” за участие в конкурса за вакантните длъжности.


 

ОБЯВА

Военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г.


15 юли 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Решение № 107/30.06.2020г. по Протокол № 9 от 30.06.2020 г. на Общински съвет Златарица е открита процедура за определяне на 4 (четирима) съдебни заседатели за Районен съд-Елена . . .

Приложения


03 юли 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22
Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-255/02.07.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.07.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.07.2020г. /четвъртък/.

         Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2020 година, за месец юли следва да се предоставят следните материали:

1. Отчет за работата на Общински съвет Златарица за първото полугодие на 2020 година.
2. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2020 година.
3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Златарица и сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2020 година.
4. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за второто тримесечие на 2020 година.
5. Кандидатстване пред МОН за включване на учебните заведения в община Златарица в „Списъка на защитените детски градини и защитените училища” в Република България през учебната 2020 – 2021 година.
6. Кандидатстване пред МОН за включване в „Списъка на средищните детски градини и училища” в Република България през учебната 2020 – 2021 година.

 СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ     / П /
Председател на Общински съвет Златарица


09 юни 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22
Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-237/05.06.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.06.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.06.2020г. /вторник/.
   Към приетия план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2020 година, за месец юни следва да се предоставят следните материали:
   1. План за работата на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2019год.
   2. Информация за дейността по програмите за временна трудова заетост в община Златарица.
   3. Информация за състоянието на материално-техническата база на детските градини и училищата в община Златарица
   4. Информация за дейността на общинска администрация и кметствата в населените места по молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ /П/
Председател на Общински съвет Златарица


01 юни 2020 г.

Протокол по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година.


18 май 2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Промяна предназначението на част от съществуваща сграда с ид. 30962.110.1.1 в цех за регенериране на белилна пръст" в гр. Златарица с възложител: "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД


05 май 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.05.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.05.2020г. /петък/.


04 май 2020 г.

Инвестиционно предложение за „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци"


04 май 2020 г.

   Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ЯЗОВИР “ВЛАШКИ ДОЛ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 30962.702.1, С ПЛОЩ 93,136 ДКА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТАРИЦА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, на основание чл.62а, ал. 1 от Закона за водите


30 април 2020 г.

Протокол по чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година.


22 април 2020 г.

О Б Я В А

            Община Злаатрица обявява свободните работни места по открита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, във връзка с проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и допълнително споразумение към Договор за БФП  №BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019г. , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“, разпределени по населени места, както следва . . .


06 април 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Написаното по-долу се отнася за всички лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят офисите на НАП във Велико Търново и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с ПИК или КЕП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното извънредно положение и ограниченията свързани с него по отношение на придвижване между отделни населени места, Община Златарица уведомява всички лица с прекъснати здравноосигурителни права за възможността да подадат декларация Образец 7 в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Златарица.
Декларацията трябва да е предварително надлежно попълнена, като не е нужно да са платени предварително здравните осигуровки. Същата ще бъде проверена за коректността на личните данни от служителите в Центъра, сканирана и препратена към НАП Велико Търново. След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката на документите на заявеният от Вас електронен адрес. За целта в Декларацията е задължително да има вписан телефон и имейл за контакти.
Служителите в Центъра за административно обслужване в Община Златарица  не правят разяснения, не дават допълнителна информация за задълженията и за здравноосигурителните вноски. Тяхното задължение е единствено да проверят данните в декларацията, да я приемат, сканират и препратят в НАП Велико Търново.

За въпроси, разяснения и информация може да се обадите на телефон 070018700 на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартна тарифа на оператор при обаждане от мобилен телефон.


27 март 2020 г.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Община Златарица уведомява всички граждани, които желаят да заявят услуги, да подадат жалба, сигнал или искане, могат да сторят това, без да посещават физически Общинска администрация Златарица. Достатъчно е да си направят регистрация в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) https://edelivery.egov.bg/ чрез валиден електронен подпис или ПИК на НОИ.

   Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Тя замества изцяло класическия метод за препоръчана поща.

   Община Златарица своевременно Ви осигурява тази възможност и препоръчва да я използвате.

   Бързо, лесно и удобно заявявате услуга, изпращате сигнал или искане, а системата надлежно регистрира всичко по дата, час и получавате входящ номер от Община Златарица, след което започва да тече срока на дадената заявка.


25 март 2020 г.

Обява за видовете плащания на местните данъци и такси от данъчно задължените лица към Община Златарица


16 март 2020 г.

Заповед за ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID 19

Заповед № РД 12-199/ 16.03.2020 година


13 март 2020 г.

Заповед за ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID 19

Заповед № РД 01 - 124 / 13.03.2020г.


12 март 2020 г.

Заповеди за ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID 19

Заповед № РД12 - 190 / 09.03.2020г.

Заповед № РД12 - 191 / 09.03.2020г.

Заповед № РД12 - 188 / 09.03.2020г.


11 март 2020 г.

Инвестиционно предложение за ,,Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир ,,Влашки дол", разположен в землището на гр.Златарица, ЕКАТТЕ 30962,община Златарица, с възложител ,,ПОСЕЙДОН 73" ООД


10 март 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-157/09.03.2020 година.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 18.03.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 26.03.2020г. /четвъртък/.

Към приетия план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2020 година, за месец март следва да предоставите следните материали:
1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


09 март 2020 г.

З А П О В Е Д

№ РД -12-188 /09.03.2020 г.  

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, съгласно  Заповед № РД 01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването . . .


09 март 2020 г.

Общински съвет Златарица, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

 

О Б Я В А

 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ ДО 07 АПРИЛ 2020 Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” И „НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС”.

  ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА” СЕ ПРИСЪЖДА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРИЖИВЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗА: 

  • НОСИТЕЛИ НА ВИСОКИ ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТЛИЧИЯ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ;
  • ЗА ПРОЯВЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ГЕРОИЗЪМ И ДОБЛЕСТ В ЕКСТРЕМНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ;
  • ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
  • ДЪЛГОГОДИШНА ОБЩЕСТВЕНО – ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА;
  • ДАРИТЕЛИ, ЧИИТО ДАРЕНИЯ СА С НЕПРЕХОДНА ЦЕННОСТ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА;
  • КРУПНИ ИНВЕСТИТОРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКА ВАЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА;
  • ПРИ ДРУГИ ЗАСЛУГИ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ.

   ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

  ТРИТЕ ИМЕНА, РОЖДЕНА ДАТА, МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ЗА НАГРАДА, КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЛАСТ, ПОЛУЧЕНИ ДО МОМЕНТА ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ, РЕШЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ.

  ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВИ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА 9-ТИ МАЙ.

  СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ /П/
Председател на Общински съвет Златарица


04 март 2020 г.

Община Златарица съобщава на всички земеделски производители, че от 01.03.2020 г. стартира процедурата по отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда, без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021г.

1. Съобщението може да изтеглите тук

2. Образци на заявление и приложенията към него

3. Списък на пасищата, мерите и ливадите, които да са за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година


19 февруари 2020 г.

Инвестиционно предложение изграждане на приемно- предавателна станция с № VTR0291.А000_Копана в част от ПИ 30962.884.4( проектен 30962.884.8), горска територия,в землището на гр.Златарица, общ.Златарица.

ОБЯВА от А1 България ЕАД

Уведомление А1 България ЕАД


17 февруари 2020 г.

Заповед за определяне на цените на имотите - полски пътища - общинска собственост и ползвателите на общинските имоти с начин на трайно ползване "полски път", находящи се в землището на с. Родина за стопанската 2019/2020 г. може да видите тук ...

Заповед за определяне на цените на имотите - полски пътища - общинска собственост и ползвателите на общинските имоти с начин на трайно ползване "полски път", находящи се в землището на гр. Златарица за стопанската 2019/2020 г. може да видите тук ...


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-122/09.02.2020 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.02.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.02.2019г. /петък/.
. . .


07 февруари 2020 г.

Инвестиционно предложение за "Обект за аквакултури - рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир "Влашки дол", разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител "ПОСЕЙДОН 73" ООД.


05 февруари 2020 г.

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165 (сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните: София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода и Мусачево.
До 10.03.2020 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул. „Никола Габровски“ №42, тел. 062 620400


Конкурс за длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина . Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина . Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 38 (тридесет и осем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


14 януари 2020 г.

Инвестиционно предложение за "Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци", което ще се реализира в ПИ с ид. №30962.110.2 по КК и КР на гр. Златарица", с Възложител "ЕЛ ЗЕТ ВАРНА" ЕООД


14 януари 2020 г.

Инвестиционо предложение изграждане на "Цех за преработка на плодове и зеленчуци" с местоположение - имот с ид.№30962.501.1881 по КК и КР на гр. Златарица, с Възложител "СТАВРАК 2015" ООД


10 януари 2020 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-72/03.01.2020 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.01.2020 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.01.2019г. /петък/.

Към приетия план за работата на Общинския съвет за        първото полугодие на 2020 година, за месец януари следва да предоставите следните материали:
1. Информация за опазване на обществения ред на територията на община Златарица за второто шестмесечие на 2019г.
2. Отчет за работата на Общински съвет Златарица за дейността му през второто полугодие на 2019г.
3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Златарица за второто полугодие на 2019г.
4. Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2019г.
5. Отчет за управление на общинската собственост за 2019г.
6. Отчет на Общински план на младежта 2019г.
7. Приемане на Общински план на младежта 2020год.
8. Приемане бюджета на Община Златарица за 2020 година.
9.Утвърждаване на капиталовите разоди на общината за 2020 година.
10. Определяне размера на средствата за членски внос от бюджета за 2020 г. на община Златарица.
11. Конкретизация на разходите, осигурени под формата на субсидия за спортните клубове КБ„Златарица-Борба”, ФК„Ботев 1921” гр. Златарица и ФК „Ботев” с. Горско Ново село,  през 2020г.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


10 януари 2020 г.

Покана за обществено обсъждане на проект на бюджет 2020 г. на Община Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки