Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

10.09.2013г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Description: ZLATARITSA5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 /  3 54 78;
 e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРИВАТИЗАЦИОНА ПРОДАЖБА

   На основание чл. 30 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол  Община Златарица обявява, че през месец август 2013 година е извършена продажба на следните недвижими имоти невключени в имуществото на общинско търговско дружество, които се използват за стопански цели, а именно:
- поземлен имот с идентификатор № 30962.501.9 с площ 15176 кв.м. с предназначение за производствени и складови дейности, в който има построени три броя масивни едропанелни сгради – складови бази, складове, а именно:  сграда с идентификатор № 30962.501.9.1 – складова база, склад с площ 2074 кв.м., сграда с идентификатор № 30962.501.501.9.2 – складова база, склад с площ 2070 кв.м. и сграда с идентификатор № 30962.501.501.9.3 – складова база, склад с площ 2074 кв.м., находящи се в гр. Златарица, ул. „Проф. Васил Златарски“ по кадастралната карта на гр. Златарица, за който има съставен акт за частна общинска собственост под № 568/14.06.2012 г., вписан в Службата по вписвания към РС Елена под № 168/20.06.2012 г., т. III, рег. № 778  продаден, чрез публичен търг с явно наддаване на „ЕКОИНВЕСТ 13” ООД с продажна цена на стойност 168 790 лв. без ДДС, еднократно изплатена от купувача.

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 30962.502.1981.7.1 със застроена площ 103.68 кв.м., с предназначение за търговска денойст, находящ се в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1, вх. Д   по кадастралната карта на гр. Златарица, за който има съставен акт за частна общинска собственост под № 857/14.01.2013 г., вписан в Службата по вписвания към РС Елена под № 55/15.01.2013 г., т. I, рег. № 160 продаден, чрез публичен търг с явно наддаване на Пламен Иванов Крачунов с продажна цена на стойност 16 100 лв. с ДДС, еднокрано изплатена от купувача.

 

ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на община Златарица

НД/

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки