Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2015 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


11 Декември 2015 г. 17:02:57

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ПО Проект „Нови възможности  за грижа“

С партньорско споразумение № BG 05-0404-1/24.03.2015г. между Община Златарица и Агенция за социално подпомагане, продължава изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.  № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 С0001. съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип, грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Дейностите по проекта са предоставяне на услугата  „Личен асистент“, като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания. Изпълнението на услугата започна от 15.05.2015г., като бяха сключени 27 трудови договора с лични асистенти и 27 договора с потребители.

През месец октомври и месец ноември не са сключвани нови договори. Услугата се предоставя почасово на 27 потребителя – 5 потребителя са на шест часа дневно и 22 на по пет часа на ден. Потребителите са от различни населени места от община Златарица – 9 от град Златарица, 6 от село Горско Ново село, 4 от село Родина, 3 от село Резач, 2 от с. Калайджии, 1 от село Сливовица, 1 от село Разсоха, 1 от село Дълги припек. Социалната услуга „личен асистент“ се предоставя на 27 потребителя, от които 2 са деца и 25 са възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Екипът за управление на проекта на общинско ниво създава необходимата организация за успешната реализация на проектните дейности. Ежемесечно се извършват проверки в домовете на потребителите – установени са нормални условия и добро качество на полаганите грижи от личните асистенти. Потребителите са удовлетворени от предоставяната им грижа в домашни условия. Личните асистенти предоставят услугата, съобразно изготвения индивидуален план за всеки един от тях.
С писмо с изх. № BG05-3242/25.11.2015г. от МТСП, Агенция за социално подпомагане уведомява Общината, че искането за плащане, включващо разходите, извършени в периода 24.03.2015- 30.06.2015г. е верифицирано.

До 10.12.2015г. Екипът за управление на проекта изготви отчетната документация за третия междинен финансов и технически отчет.

Мария Павлова - Администратор по проекта


02 Ноември 2015 г. 15:02:00

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ПО Проект „Нови възможности  за грижа“

С партньорско споразумение № BG 05-0404-1/24.03.2015г. между Община Златарица и Агенция за социално подпомагане, се изпълнява Проект „Нови възможности за грижа”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.  № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 С0001.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип, грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Дейностите по проекта са предоставяне на услугата  „Личен асистент“, като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания. Изпълнението на услугата започна от 15.05.2015г., като бяха сключени 27 трудови договора с лични асистенти и 27 договора с потребители.

Във връзка с подписаното партньорско споразумение между Община Златарица и Агенция за социално подпомагане, за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 С0001. „Нови възможности за грижа” и процедурата за организиране и провеждане на обучения на личните асистенти на 11 и 12 септември бяха проведени поддържащи обучения на назначените 27 лични асистенти в Община Златарица.

До 11.09.2015г. Екипът за управление на проекта изготви отчетната документация за втория междинен финансов и технически отчет и го изпрати на Агенцията за социално подпомагане и по конкретно на г-жа Маргарита Дишева, Координатор по проекта.

До края на месец септември 2015 година са сключени 32 трудови договора и 29 договора с потребители . Услугата се предоставя почасово – по пет и шест часа дневно. Потребителите са от различни населени места от община Златарица – 9 от град Златарица, 6 от село Горско Ново село, 4 от село Родина, 3 от село Резач, 2 от с. Калайджии, 1 от село Сливовица, 1 от село Разсоха, 1 от село Дълги припек.

Социалната услуга „личен асистент“ се предоставя на 27 потребителя, от които 2 са деца и 25 са възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Мария Павлова - Администратор по проекта


11 Юни 2015 г. 17:11:39


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

   Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

  До края на месец юни 2015 година приключват дейностите по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”. До момента дейностите по изработка и разпространение на рекламни материали и посещения на борси/изложения 100% са изпълнени. Цяла информация отвори от тук


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


22 Май 2015 г. 15:25:26


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

   Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

  На 29 и 30 април 2015 година в град Елена се проведе Специализиран туристически форум по Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”,  на който Община Елена беше домакин.
Цяла информация отвори от тук


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


15 Май 2015 г. 16:33:41

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Златарица . . .


16 Април 2015 г. 17:03:29


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

   Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

  Част от дейностите по проекта до края на месец април ще бъдат изпълнени. Рекламната кампания в TV ефир и радиореклама приключи до средата на м. април. От 01.04 до 04.04.2015 година трите общини участваха на Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново. Цяла информация отвори от тук


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


23 Март 2015 г. 09:01:48


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България


   Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

   Всеки миг е от значение, когато си в Елена, Лясковец и Златарица. Времето спира, докато се наслаждаваш на вълшебната природа, възрожденската архитектура, живите традиции и на изключителното гостоприемство на местните хора.
  Цяла информация отвори от тук.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


26 Февруари 2015 г. 21:34:33


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България


  Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”
  Към края на февруари дейностите по проекта се изпълняват ритмично и в определените срокове. Не само, няма забавяне на дейности, но и изпълнението на всяка една от тях е в синхрон с останалите.
  За периода края на януари – февруари са приключени по-голяма част от поставените ни задачи, а именно:
  Цяла информация отвори от тук.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


23 Януари 2015 г. 17:50:59


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България


"Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация
Елена – Лясковец – Златарица"

   За периода края на декември - януари е работено интензивно от членовете на екипа по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015.
   През месец декември бяха разработени три туристически пакета: Културен туризъм „Възрожденска архитектура, култура и бит", "Кухня от старото време (Кулинарната магия на българите) и "Природни забележителности и еко маршрути".
    Цяла информация отвори от тук.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

5 Януари 2015 г. 10:50:59

ИНФОРМАЦИЯ

По проект „Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, изпълняван на територията на Община Златарица се предоставяше социалната услуга „Личен асистент”.
Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Цялата информация отвори от тук.


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки